Translate

Deel 2 Al-Moewazanaah.

De Vernietiging van het Valse Principe van Moewazaanah.

As-Shaych al-´Allaamah Saalih Al-Fauwzaan

Bron: Zijn boek Al-Ajwibat-ul-Moefiedah 'an As'ilat-il-Manaahij-il-Jadiedah een verzameling van Fatawa van Saalih ibn Fauwzaan door Djamaal Farayhaan al-Haarithie (blz. 28-33, 2e druk) met goedkeuring van de Shaych.

Vraag:

“Het is wijd verspeid geworden onder de jeugd deze dagen: Dat men vereist wordt om Moewazaanah (het evenwicht vinden tussen goede en slechte kwaliteiten) te maken wanneer men kritiek levert. Ze zeggen: “Wanneer een persoon bekritiseerd wordt voor zijn innovatie, en zijn fouten verduidelijkt worden, dat het vereist wordt dat je ook zijn goede kwaliteiten noemt. Dit is omwille van eerlijkheid en het evenwicht vinden tussen zijn goede en slechte kwaliteiten.” Dus is deze methodologie correct (tijdens het) bekritiseren, en ben ik vereist om ook de goede punten van een persoon te noemen wanneer ik kritiek lever?”

Antwoord:

“Ik heb deze vraag al eerder beantwoord. Echter, als de persoon welke bekritiseerd wordt van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah is, en hij heeft een fout gemaakt in zaken welke de Geloofsleer niet tegengaan, dan ja, de goede kwaliteiten en karaktereigenschappen van deze persoon behoren vermeld te worden. Zodat zijn gebreken bedekt zullen worden door zijn helpen van de Soennah.

Maar als de persoon die bekritiseert wordt, van de mensen van dwaling en afwijking is of (van de mensen) van destructieve en twijfelachtige ideologieën, dan is het niet toegestaan voor ons om de goede kwaliteiten van deze persoon te noemen, als hij goede kwaliteiten heeft. Dit is omdat als we zijn goede kwaliteiten noemen, dit de mensen zou misleiden, en dat ze zo goede gedachten zouden houden over deze afgedwaalde individu of deze innoveerder, of deze veinzer of deze partijganger (hizbie). En ze zouden dan de ideologieën accepteren van deze afgedwaalde of deze innoveerder of die partijganger.

Allaah, de Machtige en Sublieme, heeft de ongelovigen, criminelen en hypocrieten weerlegt en noemde niet één van hun goede kwaliteiten. 1

Evenzo weerleggen de Iemaams van de Selef, de
Djahmieyyah, de Moe’tazilah en de mensen van afwijking, en noemen niet één van hun goede kwaliteiten. Dit was omdat hun goede kwaliteiten overtroffen werden door hun misleiding of hun ongeloof of hun ketterij of hun hypocrisie. Dus het is niet gepast dat je een dwalende of een innoveerder weerlegt en dan zijn goede kwaliteiten noemt, zoals door te zeggen: “Hij is een goede man, hij heeft goede kwaliteiten, hij heeft dit en dit, maar hij heeft een fout begaan.”!!!

We zeggen tegen jou: Jouw prijzen van hem is erger dan zijn afwijking, omdat de mensen zullen vertrouwen op jouw prijzingen voor hem. Dus als het gecirculeerd en verspreid wordt dat jij deze afwijkende innoveerder prees, dan heb jij de mensen misleid en dit is het openen van de deur naar acceptatie van de ideologieën van degenen die (anderen) misleiden. 2

En als degene die weerlegt wordt van Ahloel-Soennah Wal-Djama’ah is, dan wordt de weerlegging met goede manieren gedaan. En hij zou gewaarschuwd moeten worden voor zijn fouten in zaken van Fiqh, de onttrekking van regelgeving en zaken van wettelijk oordelen. Dus we zeggen: “Die en die heeft een vergissing gemaakt in die en die zaak en de correcte visie is zo en zo gebaseerd op dit bewijs... Moge Allah hem vergeven... Dit was zijn Idjtihaad (inzet voor onttrekking van regelgeving)… etc.” Dit is de manier waarop de weerleggingen gedaan werden tussen de Fiqh-geleerden van de vier Madhaahib (de wetscholen Hanafie, Maalikie, Shafi’ie en Hanbalie) en anderen.

Dit vernietigt zijn positie in kennis niet, zolang hij van Ahloel-Soennah Wal-Djama’ah is. De leden van Ahloel-Soennah Wal-Djama’ah zijn niet foutloos, ze maken ook fouten. Misschien was een van hen niet bekent met het bewijs of hij schoot tekort bij het onttrekken van een oordeel. Dus we blijven niet stil met betrekking tot zijn fout, maar we verduidelijken het terwijl we een excuus zoeken voor hem. Dit is gebaseerd op de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zijn uitspraak:

“Wanneer een rechter een regelgeving geeft, zich inspant voor zijn oordeel, en correct is, dan krijgt hij twee beloningen. En wanneer hij een regelgeving geeft, zich inspant voor zijn oordeel, en hij is incorrect, dan krijgt hij één beloning.” 3

Dit is met betrekking tot zaken welke verband houden met Fiqh.

Wat zaken over de Geloofsleer (‘Aqiedah) betreft, dan is het niet toegestaan voor ons om degenen die misleid zijn en de degenen die Ahloel-Soennah Wal-Djama’ah tegengaan te prijzen, zoals de Moe’tazilah, de Djamhieyyah, de ketters, de afvalligen, en de dwalende individuen in deze tijd- en zij zijn met hoeveel!

De origine van deze misvatting- dat van het maken van een balans tussen de goede en slechte kwaliteiten van een persoon wanneer je hem bekritiseert- werd vermeld door enkelen van de jeugdigen en hij schreef er een verhandeling over, dus dit verrukte sommigen van de jeugdigen. Dus ik kwam deze verhandeling tegen, waarin de auteur beweert dat deze Moewazaanah een vereiste is. En ik kwam de verhandeling van Shaych Rabie’ bin Haadie Al-Madchalie 4 tegen, waarin hij begrijpelijk deze verhandeling weerlegt, waarvan de auteur beweert dat Moewazanaah noodzakelijk is. In dit boek, verduidelijkt hij de incorrectheid en het verspreiden van valsheid dat is gevonden in deze opvatting (van Moewazanaah) en hij legde de methodologie van de Selef betreffende het bekritiseren uit en dat zij de misleidde individuen weerlegden en hen niet prezen, omdat als ze hen hadden geprezen, dit gezien zou worden als een tegenstrijdigheid.”

1 Voetnoot Djamaal Farayhaan al-Haarithie: Niemand is geheel vrij van goede daden en zelfs de Joden en de Christenen hebben goede daden. Maar volgens de stelregel van de mensen van Moewazanaat moeten we ook de goede daden van de ongelovigen opnoemen als wij over hen spreken! En dit is geen bewering van een logisch nadenkend mens, laat staan een student van de kennis. Denk hier dus eens over na! -Moge Allaah ons allen succes geven!- ...

2 Voetnoot Djamaal Farayhaan al-Haarithie: Ik zal hier, mijn broeder, een waar gebeurt incident presenteren dat de grootte van het gevaar dat ontstaat voor de mensen bevestigt door toedoen van het prijzen van de mensen van innovatie. Deze gebeurtenis is overgeleverd door Iemaam Adh-Dhahabie en anderen: Aboel-Walied Al-Baadjie zei in zijn boek “Ikhtisaar Firaq-ul-Foeqahaa”, terwijl hij sprak over de rechter Aboe Bakr Al-Baaqilaanie:
“Een keer toen ik Aboe Dharr Al-Harawie vroeg, welke geneigd was naar de Ash’arie geloofsleer, “Waar heb je deze geloofsleer van over genomen?” Hij informeerde me: “Ik was een keer aan het lopen met Aboel-Hasan Ad-Daaraqoetnie toen we een rechter tegenkwamen, Aboe Bakr Ibn At-Tayyib – de Ash’arie. Ad-Daaraqoetnie omhelsde hem en kustte hem op zijn gezicht en ogen. Dus toen we weggingen van hem, vroeg ik hem: “Wie is deze persoon voor wie je hetgeen deed wat ik niet verwachtte wat je zou doen, sinds jij de Iemaam van jouw tijd bent?” Hij antwoordde: “Hij is de Iemaam van de Moslims en de verdediger van de Religie: De Rechter, Aboe Bakr Ibn At-Tayyib.’ Dus vanaf dat moment ging ik altijd naar hem toe om hem te zien, en ik eindigde in het volgen van zijn (Ash’arie) Geloofsleer.”” [Tadhkirat-ul-Huffaadh (3/1104-1105) en Siyar A’alaam an-Nubalaa (17/558-559)] Ik (Djamaal) zeg: Zie je uit dit verhaal dat toen Ad-Daaraqoetnie deed wat hij deed met de Ash’arie Al-Baaqilaanie, hem prijzend, hem de “Iemaam van de moslims” noemend enzovoort, degenen die hem zagen waren hierdoor misleid en namen hierdoor de Ash’arie Geloofsleer over. Dit is hetzelfde geval met iedereen die de mensen van innovaties en lusten prijst, want hij zal de oorzaak zijn dat grote aantallen mensen hun (valse) geloofsleer betreden, en met name als hij gezien wordt als een van de oprechte en vrome individuen, en Allah weet het, het beste.


3 Sahieh Al-Boechaarie (6919) and Sahieh Moslim (1716)

4 Voetnoot Djamaal: Hij refereert naar het boek “De Methodologie van Ahloel-Soennah Wal-Djama’ah in het Bekritiseren van Personen, Boeken en Groepen.” Het werd uitgegeven in een nieuw formaat in de tweede editie en bevat verschillende belangrijke toevoegingen. We adviseren de student van de kennis en iedere moslim om het te lezen.


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos