Translate

Deel 3 Al-Moewazanaah.

De Bidah van deze tijd: "Al-Moewazanaah"

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste

Salaam ‘Alaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoehoe

Wat we de laatste tijd vaak zien en horen, is dat wanneer een persoon wordt bekritiseerd om zijn valsheden, zeg een persoon die hem dan verdedigt: Hij heeft toch ook goede punten, waarom noem je zijn goede punten niet op, en wel zijn slechte punten ?

In de onderstaande artikelen maken 2 van de grootste geleerden van deze tijd, Shaych Al-Albaani (rahiemehoellaah) en Shaych Ibn Baaz (rahiemehoellaah), wat het standpunt van Ahloul Soennah is ten opzichte van dit vraagstuk.

Allaah Tabaaraka Wa Ta'alaa zegt in Soera Al-Maa-ieda:

O Jullie die geloven! Weest standvastig voor Allaah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen om niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichts bij Taqwaa. En vreest Allaah, voorwaar Allaah weet wat jullie doen.

Shaych Al-Albaani (rahiemehoellaah) over Al-Bied’ah Al-Moewazanaah:

Bron: Inleiding van het boek: an-Nasr al-aziez 'ala ar-Radd al-wadjiez van Shaych Rabee' wat een weerlegging is op Abder-Rahmaan Abdel-Khalieq Hadaahoe Allah.

Daarna werd er aan de Shaych (rahiemehoellaah) gevraagd over dit onderwerp (Bied’ah Al-Moewazanaah) en hij antwoordde:

Wat we tegenwoordig zien in discussies tussen vele individuen over deze nieuwe Bied’ah die ook wel “Al-Moewazanaah” wordt genoemd:

Ik zeg: Wanneer men een historische biografie schrijft is het noodzakelijk dat wanneer men kritiek uit zowel de goede als de slechte punten opnoemt. Maar wanneer de bedoeling van zo een biografie is om de mensen te waarschuwen en vooral de gewone mensen die geen kennis hebben van zo een persoon en zijn fouten (dan hoeft men de goede punten niet op te noemen); Het kan zelfs zo zijn dat de man een goede en acceptabele reputatie heeft bij de gewone mensen. Maar hij verstopt dan zijn slechte geloofsleer of slechte gewoontes. Dus dit gewone volk weet niets over deze man….In zo een situatie wordt deze Bied’ah welke de naam “Al-Moewazaah” heeft gekregen niet aangenomen. Dit is omdat de bedoeling hier het adviseren is en niet een veelomvattende en volledige biografie weer te geven. En degene die de Siera en de Soennah heeft bestudeerd die twijfelt niet over de valsheid van deze geïnnoveerde stelregel welke “Al-Moewazaanah” is.

Dit is omdat we in tientallen teksten van de Hadeeths van de Profeet - Salla Allahoe ‘Aleehie wassalaam – vinden dat hij de slechte punten opnoemt van een persoon in een situatie dat het behoort tot het adviseren. En het is niet nodig dat heel de biografie van de persoon wordt opgenoemd, omdat de mensen worden geadviseerd voor hem. En de Hadeeths in deze beschouwing zijn er vele, om ze allemaal op te noemen. Maar het kan geen kwaad als we er één of meerder voorbeelden zouden geven, voor zover de tijd dat toelaat.

En het tweede voorbeeld (Ik het eerste voorbeeld weggelaten) voor vanavond over dit onderwerp is: Dat er een vrouw naar de Profeet – Salla Allahoe ‘Aleehie wassalaam – kwam en zei: “O Boodschapper van Allah: Aboe Jahm en Moe’awieyah zijn naar me toe gekomen om “mijn hand te vragen” Het is bekend dat beide personen van de vrienden van de Profeet waren, en de vrouw is door beide gevraagd, dus de Profeet Salla Allahoe ‘Aleehie wassalaam zei: Wat betreft Moe’aawieyah dat is een arme man, en wat betreft Aboe Jahm hij slaat veel (is niet letterlijk vertaald, maar daar komt het op neer, en dit is het juiste Insh Allah.) We zien hier dus dat de Profeet alleen de slechte punten van de personen noemde en niet de goede punten.

Stuk overgeslagen….(hij legt in het overgeslagen stuk uit, dat met de bovenstaande hadeeth over de Aboe Jahm veel slaat, andere het ook hebben uitgelegd dat hij veel reist, maar dat de eerste mening de juiste is Insh Allah, aldus Shaych Al-Albaani)

Wat voor ons nu belangrijk is, is dat de Profeet Salla Allahoe ‘Aleehie wassalaam de slechte punten opnoemde van de twee (metgezellen) en hij noemde niet hun goede punten op, zoals dat ze in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en dat ze Allah en Zijn Boodschapper gehoorzamen etc.

En vertel hierover en er schuilt hier geen kwaads in. Het is namelijk zo dat wanneer de Geleerden over de verzen en de Hadieth spraken die betrekking hebben tot het verbod van roddelen, hebben zij het niet gelaten om te verduidelijken aan de Oemmah dat niet elke roddel Haraam is, en sommige Geleerden hebben dit (dat niet elke roddel Haraam is) verzameld in twee gedichtverzen:

القدح ليـــس بغيبة في ستة *** متـــــظلم ومعرِّف ومحذر
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن *** طلب الإعانة في إزالة منكر


(In dit gedicht wordt 6 punten genoemd waarbij het toegestaan is om over een andere te spreken, onder andere diegene die onrecht wordt aangedaan, en ook het waarschuwen voor een persoon en zijn fouten)

En de hadieth die deze zes aspecten uitlegt die worden weergegeven in dit gedicht, is een lange hadieth. Wat echter belangrijk is en betrekking heeft tot deze vraag zeg ik ter afsluiting van het antwoord:

Degene die deze Bied’ah Al-Moewazanaah hebben geïnnoveerd zij zijn zonder twijfel het boek van Allaah en de Soennah van de Profeet tegengegaan, zowel de Soennah al-Qowlieya (de woorden v/d Profeet) als de Soennah Al-‘Amallieya ( de daden v/d Profeet), en zij zijn ook de methodiek van de Vrome Voorgangers tegengegaan.

En omwille van deze Manhadj associëren wij onszelf in het begrijpen van het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet met de Vrome Voorgangers. Waarom? Er is geen verschil tussen twee moslim zij dat zij (Salaf Saalieh) godsvrezender waren en meer kennis bezaten, en ook degene die na hen kwamen.

Allaah ‘Azza wa Djall noemde in de Edele Quraan als bewijsvoering voor het aspect (dat werd genoemd in het bovengenoemde gedicht, en dat is “degene die onrecht wordt aangedaan”:

Allaah houdt er niet van dat er openlijke slechte woorden worden gesproken, behalve door wie onrecht is aangedaan.

Dus als iemand zegt wie onrecht is aangedaan, die en die heeft mij onrecht aangedaan, zeggen we dan tegen hem: “O broeder noem ook zijn goede punten op”? Bij Allah, deze nieuwe dwaling is een van de meeste vreemdste zaken die zijn voorgekomen in deze tijd. En ik denk dat hetgeen deze jongeren heeft bewogen om deze innovatie te innoveren en te volgen, slechts is omwille van reputatie. En in het verleden zei men:

“Het houden van reputatie (beroemdheid, het bekend zijn bij de mensen enz. ) , breekt de rug….. ( حب الظهور يقصم الظهور )

Deze boeken van de Imaams van de Djar7 en Ta’deel…… Wanneer met over een persoon spreekt zegt men, hij is zwak, hij is een leugenaar, hij is een verzinner (degene die hadieths verzint), hij is niet goed in het onthouden, maar als je terug zou gaan kijken in zijn biografie, waar ik het over had in het begin van mijn antwoord, dan zou het kunnen zijn dat de man een echte aanbidder (van Allah) is, dat hij een asceet (zaahied) is of dat hij een vrome persoon is, en het kan zelf zo zijn dat hij een Faqieh van de 7 Foeqahaa is, maar het onderwerp nu is niet het onderwerp van een biografie weergegeven van zo een persoon, want een biografie van een persoon bevat alles, zowel de goede als de slechte punten, zoals wij eerder al hebben vermeld.

Daarom zeg ik in het kort, en ik hoop dat deze uitspraak de middenweg is tussen de debatten die plaats hebben gevonden tussen de twee groepen: Men moet een verschil maken tussen dat wanneer we een biografie willen schrijven van een persoon dat we dan zowel de goede als de slechte punten opnoemen. Als we echter een advies willen geven aan de Oemmah, of wanneer de situatie het schetst om beknopt en kort te zijn, dan noemen we dat op wat aan de orde is, zoals het waarschuwen, het iemand voor innoveerder verklaren, iemand als dwalend verklaren, en misschien zelf voor ongelovige verklaren als de voorwaarden voor Takfier aanwezig zijn in de desbetreffende persoon. Dit is waarvan ik denk dat dit de waarheid is waarin tegenwoordig die jongeren in verschillen.

En ik zeg in het kort: Voorwaar, degene die de vlag van Djar7 en Ta’deel draagt in deze tijd – en in waarheid - is onze broeder Dr. Rabee’ . En degene die hem weerleggen zij weerleggen hem nooit met kennis, en de kennis is met hem, en ook al zeg ik altijd, en ik heb hem dit meerdere malen telefonisch gezegd, dat wanneer hij zachter zou zijn in zijn aanpak het meer profijt zou kunnen opleveren voor de mensen, of zij nou met of tegen hem zijn. Maar wat betreft het punt van de kennis, er is hier niets waarvan je hem zou kunnen bekritiseren, behalve datgene wat ik al eerder heb opgenoemd, dat hij wat minder hard zou zijn in zijn aanpak. Maar wat betreft de claim dat hij de zaken niet goed afweegt, dit is een extreem zwakke uitspraak. Niemand zegt dit behalve twee (2) mensen: Een man die onwetend is, en zo een persoon moeten we leren, of een koppige man, en zo een persoon hebben we geen controle behalve dat we Allah vragen dat hij hem mag leiden naar het juiste pad.

En dit is dus het antwoord op de vraag, en ik denk dat dit voldoende is, en alle Lof is aan Allah de Heer der Werelden.

Bron: Cassette met als titel (Manhadj al-Moewazanaat) Opname Tayyibah vanuit Medina al-Moenawarra nummer ( 86 )

Totzover de woorden van Shaych Mohammed Nasser-Edinne Al-Albaani (rahiemehoellaah). We zullen nu Insh Allaah gaan kijken wat Imaam Abdel-Aziz Ibn Baaz hierover heeft gezegd.

Shaych Abdel-Aziz Ibn Baaz (rahiemehoellaah) over al-Bied’ah Al-Moewazanaah.

En er werd aan Shaych Ibn Baaz (rahiemehoellaah) gevraagd: Wanneer Ahloul Soennah Ahloul Bida’ en hun boeken bekritiseren, is het dan verplicht om zowel de goede als de slechte punten te noemen, of alleen de slechte punten ?

Hij (rahiemehoellaah) antwoordde:

Het is bekend van de uitspraken van de geleerden dat zij bekritiseren met de slechte punten om (voor een persoon te) waarschuwen, en het duidelijk maken van de fouten waarin zij zijn gevallen zodat men uit de buurt daarvan blijft. Wat betreft het goede dat zij hebben dat is al bekend en dat goede is geaccepteerd. Maar het punt is nu om te waarschuwen voor hun fouten, (zoals)de Djahmmiyya, de Moe’atziela, de Raafiedah en degene die op hen lijken.

Dus als het nodig is om datgene wat zij aan goede punten hebben te verduidelijken, dan verduidelijkt men dat. En als een vrager de vraag stelt: Wat hebben zij aan goede punten? Waarin komen zij overeen met Ahloul Soennah, en degene die de vraag wordt gesteld weet dat (wat zij aan goede punten hebben) , dan maakt hij dat duidelijk. Maar wat belangrijker is, is om hetgeen te verduidelijken wat zij aan valsheden hebben, zodat de vragensteller op zijn hoede is (voor hun valsheden) en zodat hij niet naar hen toe neigt.

Een andere vrager vraagt: Er zijn mensen die Al-Moewazanaat opleggen, daarmee bedoelende dat wanneer je een innoveerder bekritiseerd en daarmee de mensen voor hem waarschuwt, moet je ook zijn goede punten opnoemen zodat je hem (de innoveerder) daarmee geen onrecht aandoet?

Dus de Shaych (rahiemehoellaah) antwoordde;

Nee, dat is niet noodzakelijk..dat is niet noodzakelijk. En daarom is het zo dat wanneer je de boeken van Ahloul Soennah gaat lezen zie je de dat de bedoeling het waarschuwen is. Lees het boek van Boecharie “ Galq af’aal al’ibaad”, Kitaab al-adaab in zijn Sahieh, Kitaab as-Soennah van Abdullah ibn Ahmad, Kitaab at-Tawheed van Ibn Khuzaimah en de weerleggingen van Oethmaan bin Sa’eed ad-Daariemie over Ahloul Bied’ah etc. (Dus) de bedoeling was het waarschuwen van hun valsheden, en hun goede punten hebben hier geen waarde met betrekking tot degene die ongelovig is geworden. (Dus) als zijn bied’ah hem een ongelovige maakt, dan zijn zijn goede punten krachteloos en als het geval zo is dat het hem geen ongelovige maakt, dan staat hij onder (groot) gevaar.

Dus de bedoeling is het verduidelijken van de fouten en afwijkingen, waarvoor het noodzakelijk is om voor te waarschuwen.

Oorspronkelijke bron: Cassette ‘’bijeenkomst van één van zijn lessen die werden gehouden in de zomer van het jaar 1413 in Taïf na het gebed van Fadjr.

Totzover de woorden van de 2 Sjoejoeg hierover. De woorden zijn duidelijk. Dus O degene die zich tot Ahloul Soennah rekent. Hoe makkelijk kan je je laten misleiden door dit principe? Zie je nu waarom Abder-Rahmaan Abdel-Khalieq, Shaych Rabee' en andere aanvallen, degene die deze Bied'ah zijn tegengegaan?

Ze dachten namelijk dat ze dit geheim konden houden en dit zo in de rijen van Ahloul Soennah konden brengen, maar Alhamdoelillahie wal minna dat dit niet is gebeurt.

De Boodschapper صلى الله عليه وسلم zei:

Deze Kennis zal Gedragen worden door de Betrouwbaren van elke Generatie; Zij zullen de Veranderingen Verwijderen, gemaakt door Degenen die de Grenzen Overschrijden, de valse Beweringen van de Leugenaars en de Valse Interpretaties van de Onwetenden.

Authentiek verklaard door Sheikh Al-Albanee in al-Mishaat (num. 248)

Wanneer een man een sekte creert, dan is dat één ding. Maar wanneer zo een persoon dat ook nog Soennah en Salafiyah claimt, om zo zijn sekte te rechtvaardigen, dan is dit iets anders. Dit tweede is veel erger, en dieper in de dwaling. En dit is dus de zaak van Abder-Rahmaan Abdel-Khalieq, Salmaan Al-Auwdah, Adnaan Ar'oer en degene die op hun manhadj bezig is.

Nes-aloe Allaah as-Salaamata wal-3aafiejaa.

En als laatste is het verplicht voor ons om in alle nederigheid te vragen dat Allaah ons de waarheid als waarheid laat zien en ons begunstigd om die te volgen en de valsheid als valsheid laat zien en ons begunstigt om daarvan weg te blijven. Hij is daarvoor de Beschermer en Hij is daartoe in staat

En moge Allaah’s Vrede en Zegen met onze Profeet Mohammed zijn, de allerbeste, de meest godvrezende, de meest vrome en meest zuivere der schepping. En moge Allaah's Vrede en Zegen ook met zijn Familieleden en al zijn Metgezellen zijn. Amien

Walhamdoelielahie Rabbie Al-'Alamien.

bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos