Translate

Hoofdstuk 3

Het standpunt van de Moslim Oemmah en de Manhadj (Methodiek) van de Ahloels-Soennah wal Djamaa’ah in het beantwoorden van de mensen van Bid’ah

1. Het standpunt van de Ahloels-Soennah wal Djamaa’ah:

Ahloels-Soennah wal Djamaa’ah gaan steeds door om de beweringen van de mensen van Bid’ah te weerleggen, en hun vernieuwingen te veroordelen, en hen ervan te weerhouden hun innovaties in praktijk te brengen. Wat nu volgt zijn enkele voorbeelden hiervan.

a. Oem Dardaa’ Radia Allaahoe Anha zei: “Op een dag kwam Aboe Dardaa’ Radia Allaahoe Anhoe boos binnen, ik vroeg hem, ‘Wat is het probleem?’ Hij zei; ‘Bij Allaah, ik herkende niets van de praktijken van de mensen die behoren aan Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) behalve dat zij gezamenlijk baden!” (Overgeleverd door Boechaarie)

b. ‘Omar ibn Yahya zei: “Ik hoorde mijn vader verhalen dat zijn vader zei: “Wij zaten voor de deur van Abdoellaah ibn Mas’oed te wachten dat hij naar buiten zou komen, voor het Fadjr gebed, om vervolgens samen met hem naar de Masjied te lopen. Toen Aboe Moesa al-Asha’ari binnen kwam vroeg hij: "Is Aboe Abderrahman (Abdoellaah ibn Mas’oed) al naar buiten gekomen?” We zeiden; ‘Nee’. Toen ging hij naast ons zitten totdat Abdoellaah ibn Mas’oed naar buiten kwam. Toen hij naar buiten kwam stonden wij op, klaar om hem allemaal te vergezellen naar de Masjied. Aboe Moesa zei toen; "O Aboe Abderrahman ik heb wat gezien in de Masjied wat niet normaal voor mij leek, terwijl ik alleen goede dingen heb gezien, en alle Lof en Dank komen toe aan Allaah. ” Ibn Mas’oed vroeg: Wat is dat dan?’ Aboe Moesa zei: “Als je lang genoeg leeft zul je het zien.” Hij zei, ‘Ik zag dat mensen in de Masjied in cirkels zaten, die op het gebed aan het wachten waren, in elke cirkel zat een man met een hoop steentjes en de man was de groep aan het vertellen, "Zeg, Allaahoe Akbar 100 maal," en zij zeiden dan 100 maal Allaahoe Akbar. En hij zei, "Zeg Subhaana Allaah 100 maal," en zij zeiden dan 100 maal Subhaan Allaah. Abdoellaah Ibn Mas’oed vroeg Aboe Moesa, "Wat heb jij tegen hen gezegd?" Aboe Moesa zei: “Ik heb niets gezegd, omdat ik wachtte op jou instructies.” Abdoellaah Ibn Mas’oed zei: “Waarom heb je niet tegen hen gezegd om hun zondes te tellen, en hen te garanderen dat niets van hun goede daden verloren zou gaan.” Toen ging hij naar de Masjied, en wij volgden hem totdat hij bij een van zulke cirkels kwam en hij bleef erbij staan en vroeg: “Wat zijn jullie aan het doen? Zij zeiden: “Deze steentjes, daar tellen wij het aantal Takbier, Tahliel en Tasbieh en Tahmied mee.” Hij (Abdoellaah Ibn Mas’oed) zei daarop: “Tel jullie zondes en ik zal jullie garanderen dat niets van jullie goede handelingen verloren zal gaan. Wee aan jullie, O Oemmah van Mohammed! Hoe snel zal jullie ondergang zijn. De Metgezellen van de Profeet leven nog steeds, en zijn kleren zijn nog niet uitgedragen en zijn gebruiksvoorwerpen zijn nog niet gebroken. Bij Degene in Wiens Hand mijn leven is, jullie volgen ofwel een Dien (religie) die beter is dan de Dien van Mohammed, of jullie openen een deur naar dwaling.” Zij zeiden: “Bij Allaah O Aboe Abderrahman, we dachten alleen om het goede te doen.”Hei zei: “Hoe talrijk zijn degenen die het goede willen doen en het nooit bereiken. De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei dat er mensen zijn die de Qor’aan lezen maar dat het nooit verder komt dan hun kelen. Bij Allaah, de meerderheid van jullie behoort tot die soort mensen.” Toen keerde hij zich van hen af. Amroe ibn Salamah (de overleveraar van deze overlevering) merkte op: “We zagen de meerderheid van die mensen (van die kringen) tegen ons vechten samen met de
Al-Chawaaridj in de strijd van Nahrawaan.” (Overgeleverd door Ad-Daarimie)

c. Een man kwam naar Iemaam Maalik ibn Anas, moge Allaah hem genade schenken, en vroeg: Waar dien ik de Ihraam om te doen? Iemaam Maalik zei: “Wat is de Mieqat, die de Boodschapper van Allaah aangewezen heeft, en waarvandaan deed hij de Ihraam aan?” De man vroeg verder: Wat als ik de Ihraam omdoe, voordat ik de Mieqaat bereik?” Iemaam Maalik antwoordde: Ik raad je aan om dat niet te doen.” De man vroeg: waarom raad jij dit af?” Ik vrees anders dat jij een Fietnah zult ondergaan.” De man zei: “Welke Fietnah is er als men extra goeds wil doen?! Hij zei: “Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

En laat degenen (van de sektes) die zijn (Mohammed) bevel (zijn Soennah – wettige manieren, bevelen, handelingen van aanbidding, verklaringen) tegengaan, ervoor oppassen dat een bepaalde Fietnah (ongeloof, beproevingen, rampspoeden, aardbevingen, dodingen, overmand worden door een tiran) hen treft of dat zij een pijnlijke bestraffing ontvangen. (Soerah An-Noer (24), 63)

Toen zij Iemaam Maalik verder: “Welke Fietnah is er groter dan dat jij denkt dat je bent onderscheiden met een verdienste waarmee de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) niet mee onderscheiden is!” (Vermeld door Aboe Shaama in zijn boek al Ba’ith ‘alaa Inkaar al-Bida’ wal Hawaadith p.14)

Het voorgaande zijn slechts enkele voorbeelden van het antwoord van Ahloels-Soennah aan de mensen van Bid’ah in elke tijd en alle Dank en Lof komen toe aan Allaah.


2. De methodiek van Ahloels-Soennah wal Djamaa’ah in hun antwoord tegen de mensen van Bid’ah:

Hun methodiek is gebaseerd op het Boek en de Soennah, welke het meest overtuigend is. Hierin citeren ze de twijfelachtige argumenten van de mensen van Bid’ah en weerleggen ze dan. En zij baseren hun beweringen op het Boek en de Soennah bij de verplichting om vast te houden aan de praktijken van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en het verbod van Bid’ah, of de ingevoerde religieuze praktijken.

Ze hebben talrijke boeken geschreven en hebben in de boeken van ‘Aqiedah de argumenten van de geloofszaken van de
Shie’ah, de Chawaaridj, de Djahmieyyah, de Moe’tazilah en de Al-Ashaa’riah in hun ingevoerde veronderstellingen die betrekking hebben op Iemaan en ‘Aqiedah. Zij hebben specifieke boeken daarover geschreven.

Zoals Iemaam Ahmed een boek heeft geschreven waarin hij de geloofszaken van de DJahmieyah weerlegde. Andere Iemaams hebben in dit veld daar ook boeken over geschreven zoals ‘Othmaan ibn Sa'ied ad-Darimi, en
Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah, zijn student Ibn Qayyiem, en Shaych Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab en anderen weerlegden de geloofszaken van die sektes, alsook de geloofszaken van de gravenaanbidders en de Soefies.

Voor wat betreft de gespecialiseerde boeken die toegewijd zijn aan het weerleggen van de mensen van Bid’ah, die zijn talrijk. Om enkele voorbeelden te geven is hier een lijstje van boeken die in het verleden zijn geschreven.

1. Het boek Al-I’tisaam, door Iemaam Ash-Shaatibi.
2. Het boek Iqtidaa as-Siraat al-Mustaqiem, door Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah, een boek dat vooral het weerleggen van de beweringen van de mensen van Bid’ah behandelt.
3. Het boek Inkaar al-Hawaadith wal-Bida’ door Ibn al-Waddaah.
4. Het boek Al-Hawaadith wal Bida’ door at-Tartoesi.
5. Het boek Al-Baa-’ith ‘alaa Inkaar al-Bida’ wal-Hawaadith door Aboe Shaamah,

En van de hedendaagse werken:

1. Het Boek Al-Ibdaa’ fi Maddaar al-Ibtidaa’ door Shaych ‘Ali Mahfoodh.
2. Het boek As-Sunan wal-Mubtada’aat al-Muta’aliqat bil adhkaar was-Salawat door as-Shaych Mohammed ibn Ahmed ash-Shuqairi al Hawamidi…
3. De folders Ar-Risalat at-Tahthir min al-Bida’ door Shaych Abdoel-‘Aziz ibn Baaz.

Moslimgeleerden, en alle Lof en Dank behoren aan Allaah, gaan door met het verwerpen van Bid’ah en de toebehoorders van Bid’ah hierover te weerleggen door middel van tijdschriften, kranten, uitzendingen, Djumoe’ah Khutbah, symposiums en lezingen die een groot effect hebben in het waarschuwen van de Moslims, en hen op te voeden, als ook het tegengaan van Bid’ah en de mensen van Bid’ah te veroordelen.


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos