Translate

Hoofdstuk 2

Het voorkomen van Bid’ah in levens van de Moslims en oorzaken die daaraan ten grondslag liggen

Ten eerste: Het voorkomen van Bid’ah in de levens van de Moslims

Hieronder vallen twee zaken:

De eerste zaak: Het tijdperk waarin Bid’ah voor zijn gekomen:

Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah, rahiemehoellaah zei: Men hoort te weten dat de meeste Bid’ah, met betrekking tot kennis en zaken van aanbidding, tegen het einde van de periode van de rechtgeleide Chaliefen plaats vonden, zoals dat voorspeld is door de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), die gezegd heeft:

“Hij die lang zal leven zal veel tegenstrijdigheid zien, houdt je daarom vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide Khaliefen.” (Overgeleverd door Abu Dawoed en anderen.)

De eerste Bid’ah die verscheen waren de verdorven geloofspunten van de Qaddarieyah, en de Moerdji’ah, gevolgd door de Bid’ah van Shie’isme en de Chawaaridj. Doordat verdeeldheid plaatsvond na de moord op ‘Othmaan, verscheen de Bid’ah van de Haroerieyah (Chawaaridj). Aan het einde van de tijd van de Metgezellen verscheen de Bid’ah van de Qaddarieyah tijdens het leven van Ibn ‘Omar, Ibn ‘Abbaas, en Djaabir en andere Metgezellen Radia Allaahoe Anhoem. In bijna dezelfde tijd kwamen de Moerdjieyah met hun Bid’ah. Maar voor wat betreft de Djahmieyah, zij verschenen tegen het einde van het tijdperk van de Tabie’ien, na de dood van ‘Omar ibn Abdoel-‘Aziez, waarvan overgeleverd is dat hij hen gedreigd heeft. En de verschijning van Djahm vond vooral plaats tijdens het bewind van het Chalifaat van Hisham ibn Abdul Maalik rahiemehoellaah.

Deze Bid’ah verscheen tijdens de tweede eeuw terwijl sommige Metgezellen nog leefden, die deze Bid’ah openlijk verwierpen van hun toebehoorders. Toen verscheen de Bid’ah van de Mo’tazielah en kwellingen, conflicterende meningen en tendens tot Bid’ah en verlangens de overhand kregen onder de Moslims. Op deze manier verscheen ook de Bid’ah van Soefieyah1 (Soefisme), en het oprichten van tombes op graven, nadat de beste der generaties overleden waren. En naarmate de tijd strekt, nemen de innovaties toe en worden als maar verscheidener.

De tweede zaak: De ligging en verschijning van Bid’ah:

Er zijn verschillende Moslimlanden waarin Bid’ah de overhand heeft gekregen. Shaychoel-Islaam Ibn Temiejah rahiemehoellaah zei: De grote plaatsen waar de Metgezellen van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hadden geleefd, en waar kennis en Iemaan opleefden zijn de volgende vijf: de twee Harams (Mekka en Medienah), de twee Iraks (Koefah en Basrah) en ash-Shaam (Syrië). Deze plaatsen waren de centra waarin de wetenschappen van Qor’aan, Hadieth, Fiqh, handelingen van aanbidding en andere relevante vertakkingen van de Islaam naar boven kwamen. Van deze plaatsen, uitgezonderd Medienah, verschenen de fundamentele Bid’ah van Tashayu’ (Shie’isme). Moerdjieyah verscheen vanuit Koefah, en verspreidde zich hiervandaan over andere plaatsen. Terwijl Qaddarieyah en Mo’tazielah, en hun ongebruikelijke manieren van aanbidding vanuit Basrah verscheen en zich hiervandaan verspreidde over andere plaatsen. In Syrië verscheen Nawaasib2 en Qaddarieyah. En wat betreft de Djahmieyah, deze verscheen in Khoerasaan, welke de ergste soort van Bid’ah is. De mate van ernst van Bid’ah was afhankelijk van de afstand vanaf Medienah. Toen de verdeeldheid plaatsvond in navolging van de moord op ‘Othmaan, verscheen de Bid’ah van Haroerieyah (Chawaaridj). Terwijl het Medienah van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) ongeschonden bleef van dergelijke Bid’ah. En ook al leefden er toch mensen van Bid’ah, zij waren onaanzienlijk en ongerespecteerd. Er waren enkelingen van Qaddarieyah en anderen in Medienah, maar zij werden onderdrukt en verzwakt, in tegenstelling tot de Shi’ieten en Murdjieten in Koefah, de Mu’tazielah en de ongebruikelijke wijzen van aanbidding in Basrah en de Nawaasib in Syrië, want deze was sterk aanwezig.

En het is authentiek overgeleverd dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) gezegd heeft:

“De Dadjaal zal (Medienah) niet binnentreden.”

Kennis en Iemaan bleven daar verbreid tot de volgelingen van Iemaam Maalik rahiemehoellaah (o. 179NH), die behoorden tot de vierde generatie.” (Majmoe’ al-Fataawah vol. 20 p.300-303)

En voor wat betreft de eerste drie uitgezonderde generaties, er was toen in Medienah geen enkele Bid’ah verbreid, noch verschenen er enkele Bid’ah in de fundamenten van de religie, zoals deze in andere plaatsen verschenen is.


Ten tweede: De oorzaken van het verschijnen van Bid’ah.

Er is geen twijfel dat het vasthouden aan het Boek en de Soennah een waarborg is voor het niet vallen in Bid’ah en afdwaling. Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

En waarlijk, dit is Mijn Rechte Weg, volgt het dan, en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg. (Soerah Al-An’aam (6), 153)

En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft de betekenis van deze Aayah verduidelijkt in een Hadieth die overgeleverd is door Ibn Mas’oed Radia Allaahoe Anhoe, zeggende: “De Boodschapper van Allaah heeft voor ons een streep in de grond getrokken en zei: ‘Dit is het Pad van Allaah’, en hij tekende er lijnen links en rechts van. Hij zei toen: "Deze paden zijn verspreid, over elk van hen is een Shaytaan toegewezen, die ernaar uitnodigt." Toen reciteerde hij de volgende Aayah:

En waarlijk, dit is Mijn Rechte Weg, volgt het dan, en volg geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie Muttaqoen (Vromen) worden. (Soerat Al-An’aam (6), 153)

Hij die zich afwendt van het Boek en de Soennah zal dwalen in afwijkende wegen en ingevoerde Bid’ah. De oorzaken die lijden tot verschijning van Bid’ah zijn samen te vatten in de volgende drie zaken; Onwetendheid met betrekking tot de regelgevingen van de religie, het volgen van lusten en begeerten, blindelings vasthouden aan meningen van personen, het imiteren van de ongelovigen en hen blindelings te volgen. En we zullen deze oorzaken hier met een wat nadere uitleg bespreken:

De eerste oorzaak: Onwetendheid met betrekking tot de regelgevingen van de religie

Hoe verder de tijd de Moslims scheidt van het tijdperk van de Boodschap, hoe geringer de kennis wordt, en hoe meer onwetendheid verschijnt. Dit werd benadrukt door de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) die gezegd heeft:

“Hij die lang zal leven, zal veel tegenstrijdigheid zien.” (Hadieth overgeleverd door Aboe Dawoed en Tirmiedhi die gezegd heeft: een goede, authentieke Hadieth.)

En hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei ook:

“Allaah verwijdert de kennis niet door het af te pakken van zijn dienaren. Hij verwijdert de kennis echter door de levens van de geleerden te nemen, totdat er geen geleerde meer over is en de mensen dan onwetenden als hun leiders gaan nemen die om advies gevraagd zullen worden, en zij zullen Fataawah (gerechtelijke oordelen) uitspreken zonder kennis, en de mensen doen dwalen en zelf dwalen.” (Overgeleverd door Boechaarie en Moslim)

En Bid’ah kan slechts bestreden worden door kennis of geleerden, en wanneer kennis en geleerden wegvallen, verkrijgt de Bid’ah de kans om de kop op te steken en zich te verspreiden en om haar toebehoorders te doen verheugen.

1. Het volgen van lusten en begeerten

Hij die zich afwendt van het Boek en de Soennah, volgt zijn verlangens, zoals Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

En als zij dan geen gehoor geven aan jou, weet dan dat zij slechts hun lusten en begeerten volgen. En wie is er meer dwalend dan diegene die zijn begeerten volgt zonder Leiding van Allaah? (Soerah Al-Qasas (28), 50)

En Hij zegt:

Heb jij degene gezien die zijn eigen lusten en begeerten tot zijn ilaah (godheid) heeft genomen? En Allaah op grond van kennis (van die persoon), heeft hem tot dwaling gelaten, en Hij heeft zijn gehoor en hart verzegeld, en Hij heeft over zijn ogen een bedekking aangebracht. Wie kan hem nog leiding geven buiten Allaah? (Soerah Al-Djaathieyah (45), 23)

De Bid’ah zijn slechts verzinsels van gevolgde lusten en begeerten.

2. Fanatiek vasthouden aan meningen en personen

Fanatiek vasthouden weerhoudt een persoon de bewijsvoering te volgen en de waarheid te herkennen. Allaah, de Meest Verhevene zegt:

En wanneer tot hen gezegd wordt, “Volgt wat Allaah heeft nedergezonden.” Dan zeggen zij: “Nee! Wij zullen het pad volgen waarop wij onze vaderen aantroffen. (Soerah Al-Baqarah (2), 170)

Dit is typisch voor de fanatici van vandaag de dag onder sommigen van de Soefi ordes, en gravenaanbidders. Wanneer zij uitgenodigd worden om het Boek en de Soennah te volgen, en datgene los te laten wat hieraan tegenstrijdig is, geven zij als argument dat zij zich vasthouden aan hun ordes en Shaychs, vaders en voorvaders.


3. Het imiteren van ongelovigen

Dit is één van de ergste oorzaken om in Bid’ah te vallen, zoals duidelijk gemaakt wordt in de Hadieth die overgeleverd is door Waaqid al-Laithi Radia Allaahoe Anhoe die gezegd heeft: “Wij gingen samen met de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) naar Hoenain (plaatsnaam), en wij hadden pas het ongeloof achtergelaten (dwz wij hadden pas de Islaam geaccepteerd). Daar was een Lotusboom waaraan de heidenen gewoonlijk hun wapens aan vast bonden (ter verering), die Dhaate an-Waat werd genoemd. Toen wij voorbij de Lotusboom kwamen, zeiden wij:
“O Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem)! Wijs voor ons ook een Dhaate an-Waat aan, net zoals zij ook een Dhaate an-Waat hebben!”
De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

Allaahoe Akbar, dit zijn de manieren van degenen vóór jullie! Bij Diegeen in Wiens hand mijn leven is, jullie hebben hetzelfde gezegd als de Kinderen van Israa-iel tegen Moesa (Mozes) hebben gezegd: Zij zeiden, “O Moesa maak voor ons een godheid zoals zij ook goden hebben.’ Moesa zei; Waarlijk, jullie zijn een onwetend volk (met betrekking tot de Majesteitelijkheid en Grootsheid van Allaah en wat jullie verplicht zijn, om Allaah alleen te aanbidden, de Ene en Enige God van alles dat bestaat) (Soerah Al-A’raaf (7), 138)

De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

“Jullie zullen zeker de manieren van degenen vóór jullie volgen.”
(Hadieth overgeleverd door at-Tirmidhie)

Deze Hadieth maakt duidelijk dat het imiteren van de ongelovigen de Israëlieten ertoe heeft aangezet om een dergelijk vreselijke verzoek te doen aan Moesa om voor hen goden aan te wijzen die zij konden aanbidden. Dat was hetzelfde motief dat sommigen van de Metgezellen van Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) aanzette om hem (de Profeet) te vragen een boom aan te wijzen om er zegeningen bij te vragen, in uitsluiting van Allaah. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag, want de meerderheid van de Moslims imiteren de ongelovigen in het uitvoeren van Bid’ah en polytheïstische rituelen zoals, het vieren van de geboortedag van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), het aanwijzen van dagen of weken bestemd voor religieuze gelegenheden en gedenkingen, het opzetten van afbeeldingen, rouwdrachten, of andere begrafenis-Bid’ah, tombes bouwen op graven en (niet) gedenkeniswaardige monumenten en standbeelden opzetten, en andere zaken.

Voetnoten;

1 De Soefies zijn een bida'istische beweging die tot doelstelling hebben Allaah te verheerlijken. Door hun grote overgave aan het aanbidden alleen en hun weinige bekommering voor het zoeken naar kennis zijn zij in vele innovaties belandt. Veel van deze innovaties zijn gebaseerd op zwakke hadieth of op verzonnen en gelogen verhalen die hun Shaychs gefabriceerd hebben. Ten gevolge van deze innovaties zijn een aantal van hen zelfs in openlijke Koefr en Shirk belandt. Een aantal manifestaties van het soefisme zijn: 'De overtuiging dat Allaah overal is, de overtuiging dat Allaah één met de schepping is, gezamenlijk dhikr maken (Allaah herdenken) in kringen, zingen, dansen, muziekmaken etc. De meest bekende hedendaagse soefie bewegingen zijn: Djamaatoet-Tabliegh, Naqshbandiejah, el-Qaaderiejah, el-Borhaaniejah, el-Hasaafiejah e.a. groepen van de dwaling. Moge Allaah ons behouden! Amien!

2 Een sekte die de familie van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) haten en beledigen.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos