Translate

Verduidelijking betreft ahloel bidah in Nederland.

[er is nu ook een aanvullende/ondersteunende stuk: http://sincerehearts.nl/lessen/65.html]

Voorwaar, alle lofprijzingen komen Allaah toe, wij prijzen Hem lof, en vragen Hem om hulp, en vragen Hem om vergiffenis. En wij vragen Allaah om bescherming tegen de slechtheid van onze zielen, en tegen de zonden onder onze daden. Al wie Allaah leidt, voorzeker, niets kan hem doen dwalen, en al wie Hij doet dwalen, voorzeker, niets zal hem leiden. En ik getuig dat er geen god is behalve Allaah, Die geen deelgenoot heeft, en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is.

En nu wat volgt:

Allaah beveelt ons om de waarheid niet te verbergen. Hij (subhanahu wa ta'ala zegt):

"Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in het Boek; zij zijn degenen die Allaah vervloekt en door de vervloekers vervloekt worden." [Soerah al-Baqarah : 159]

En Hij ta'ala zegt:

"En (gedenk) toen Allaah een verbond sloot met degenen die het Boek gegeven waren (Joden en Christenen) om het (boek) aan de mensen duidelijk te maken en het niet te verbergen." [Soerah Ali 'Imraan : 187]

En Hij ta'ala zegt:

"Voorwaar, degenen die verbergen wat Allaah heeft neergezonden van het Boek en die het verruilen voor een geringe prijs, zij zijn degenen die in hun buiken niets anders dan vuur verteren..." [Soerah al-Baqarah : 174]

En Hij ta'ala zegt:

"...en voorwaar, een groep onder hen verbergt zeker de Waarheid, terwijl zij (die) kennen." [Soerah al-Baqarah : 146]

En de Profeet (Salallaahoe alayhi wassalam) heeft ons verboden om het slechte niet te verbieden:

"Wie van jullie iets van al-Moenkar (hieronder valt alles wat slecht is) ziet, moet het veranderen met zijn hand. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart en dat is de zwakste vorm van Iemaan." [Muslim, en staat vermeldt in de veertig ahadieth van Imaam an-Nawawie; hadieth nr. 34]

Verder hebben de Selef ook opgedragen om het slechte te verbieden en eze duidelijk te maken aan de mensen, zodat zij zichzelf kunnen behoeden voor het kwaad.

Muhammad ibn Bindaar as-Sabbaak al-Djardjaanie heeft gezegd:

"Ik zei ook tegen Ahmed ibn Hanbal: "Werkelijk, het wordt moeilijk voor mij m te zeggen, "die en die is zwak" en "die en die is een leugenaar". Dus Ahmed zei: "Als jij nu stil blijft en ik blijf stil, wie zal dan de onwetende persoon gewaar maken van wat authentiek en wat defectief is?". [Taariech Dimashq 8/15]

Ibn al-Moebaarak zei:

"Al-Mi'allaa ibn Hilaal is goed behalve als het over hadieth gaat, dan liegt hij." Dus iemand van de Soefies zei: "O Aboe 'Abdir-Rahmaan! Ben je aan het roddelen?" Waarop hij zei: "Wees stil! Als we dit niet duidelijk maken, hoe zal de waarheid dan worden onderscheidt van de valsheid." [Al-Kifaaiyah fie 'Ilmir-Riwaaiyah van al Chatieb al-Baghdaadie (92) en Sharh 'Ilal at-Tirmidhie van Ibn Redjeb (1/350)]

Uitgaande van de uitspraken van Allaah, die van de Profeet (salallaahoe alayhi wassalam) en die van de Selef, waarvan een aantal reeds zijn genoemd, en waarvan een aantal nog zullen worden genoemd, zie ik het als mijn plicht om mijn broeders en zusters te waarschuwen tegen het kwaad en dus tegen de dwaling.

Dit stuk is geschreven naar aanleiding van het feit dat verschillende broeders en zusters nog les volgen bij Ahmed Salaam, Suhayb Salaam, Masjid Tawheed, Masjid Soennah (van Fawaz Jneid) e.d. . Er is in de loop er tijd veel gezegd over deze personen en organisaties, ik zal me in dit stuk echter alleen richten op een deel daarvan, wat zal worden onderbouwd met duidelijke bewijzen vanuit de bronnen en de uitspraken van de geleerden [1]. Ik zal dus niet de hele geschiedenis van de personen en organisaties naar voren halen, behalve datgene wat relevant is om te weten voor een betere begrip van de tekst. Hou daarbij ook de voetnoten goed in de gaten, want deze bevatten essentiële informatie voor een betere begrip van de tekst.

Het is bekend dat verschillende grote geleerden de verschillende personen van de organisaties en hun uitspraken hebben weerlegd (en hen hebben geclassificeerd alszijnde onbetrouwbaar). Van onder deze grote geleerden dus ook, Sheikh Rabee' ibn Hadee al Madkhalie, die is geprezen door de grootste Ulamah van de vorige en deze eeuw; Sheikh al-Albaani, Sheikh ibn Baaz, Sheikh ibn Uthaymien, Sheikh Muqbil ibn Hadee (moge Allaah genade hebben met hen), Sheikh Saalih al Fawzaan, en andere geleerden [2]. En hij is dus geprezen door deze geleerden, de Vaandel van Jarh wa Ta'deel [3] genoemd (daar zijn ook de audio's met vertaling van beschikbaar). Sheikh ibn Baaz stond het ook voor Sheikh Rabee toe om les te geven in zijn Masjid (Masjid ibn Baaz) in Mekka. Zijn lessen zijn doorgegaan tot na de dood van Sheikh ibn Baaz (rahimahoellaah). Dit geeft de mate van acceptatie van Sheikh Rabee aan door de grote geleerden, en dat hij op de juiste credo (geloofsleer) en minhadj (methodologie) zit.

En Allaah zegt:
"Vraagt dan de Ahloedh-Dhikr (de geleerden), indien jullie het niet weten." [Soerah Al-Anbiyaa Vers: 7]

Wie zal dan, na deze grote Ulamah, proberen om Sheikh Rabee' ibn Hadee al Madkhalie in diskrediet te brengen? Wie, dan degenen die door hem zijn weerlegd (onbetrouwbaar verklaard) en hun volgelingen? Degenen die zijn afgedwaald en bij wie wij uit de buurt moeten blijven om onze Dien veilig te stellen? Degenen die al deze duidelijke feiten proberen te verdraaiien, opdat de mensen in de dwaling blijven. Moge Allaah ons behoeden voor de dwaling.

Zo heeft Sheikh Rabee dus geen status bij degenen die zijn weerlegd door hem. Zo zeggen zij dus over hem, dat hij geen echte geleerde is, dat men niks van hem moet nemen, zoals toen werd nevraagd aan Sheikh ibn Uthaymien op het bandje "Kasf al-Lathaam 'an Mukhaalif Ahmad Salaam" wat hij adviseert aan degenen die het luisteren naar zijn bandjes verbieden:

Vraag:

"Wat adviseert u tenopzichte van diegene die de cassette banden van Sheikh Rabee' ibn Haadie al-Madchalie verbied, met als argument dat deze cassettes fietnah veroorzaken en dat op deze cassettes de regeringsleiders van Saoedie Arabie worden aangeprezen en dat deze aanprijzing van Sheikh Rabee' hypocriet is?"

Antwoord:

"Wij zien dat dit een zeer grote fout is. Sheikh Rabee' is één van de geleerden van de Soennah en van de goed (willende) mensen. Zijn 'aqiedah is betrouwbaar en zijn manhadj is rechtschapen. Maar sinds hij over een aantal idolen (uitnodigers van deze tijd) van sommige mensen spreekt bekritiseren zij hem met deze dingen, weet je dit nu?" [einde]

Nog een voorbeeld van wat grote geleerden hebben gezegd over sheikh Rabee ibn Hadee, is hetgeen sheikh al Albaani heeft gezegd:

Hij heeft gezegd op het bandje "al-Mawaazanaat Bid'atul-'Asr": "En in het kort, zeg ik dat degene die de vaandel van al-Jarh wat-Ta'deel draagt vandaag de dag en in deze tijd, onze broeder (Sheikh) Dr. Rabee is, en degenen die hem weerspreken, weerspreken hem niet met (deugdelijke) kennis - nooit..."

Zo zie je dus dat degenen die het verbieden om naar de cassette bandjes van Sheikh Rabee te luisteren, zijn boeken te lezen, hem in diskrediet proberen te brengen, worden weerlegd door de grote geleerden [4]

Nu we wat meer weten over Sheikh Rabee, en dat hij een grote geleerde is (als je dat al niet wist, omdat ze zijn naam bij die organisaties nooit noemen of slecht noemen) [5] (zie voetnoot voor audio's, clips etc), kunnen we nu dus verder ingaan op hetgeen Sheikh Rabee en andere geleerden aan weerleggingen hebben geschreven betreffende Ahmed Salaam, Adnan Arour en de organisaties.

Een aantal van de dwalingen van Ahmed Salaam zullen aan het licht worden gebracht door hetgeen hij heeft gezegd in zijn boeken. Hij heeft de uitnodiging van al-Ichwaan al-Moeslimien aangeprezen, terwijl dit een afgedwaalde groepering is (en we weten zowiezo wat er is gezegd over de 72 afgedwaalde groeperingen), waarover vele van de geleerden hebben gesproken (dus over hun extreme dwalingen), en er is onder hen hier geen meningsverschil over. [6] Over deze groepering en hun oprichter, Hassan al-Banna, zijn genoeg stukken te vinden van de grote geleerden. Deze geleerden hebben ook grote fouten in hun aqeedah (zoals Wahdatul Wujud) en denkwijzen naar voren gebracht. Dit geldt verder ook voor Hassan al Banna die is aangemerkt alszijnde een Sufie, die geloofde in Wahdatul Wujud en allerlei zaken die niet behoren tot deze Zuiver Monotheïstische Religie. [7]

Ahmed Salaam heeft dus hun uitnodiging aangeprezen in zijn boek 'Nadharaat fie Manhadj al-Ichwaan al-Moeslimien' (blz 135):

"En de waarheid die ik ken en waar ik voor getuig als ik voor Allaah (Soebhaanehoe) zal staan is dat er in Djama'atoel-Ichwaan al-Moeslimien verschillende soorten mensen zitten: 'De vrome, de oprechte, de Moedjaahid, de Daai'ieyah (uitnodiger). En zij hebben devote en geleerde mensen in hun gelederen zitten. En er zitten ook anderssoortigen dan de voorafgaande bij hen! En er is al een aanwijzing voorafgegaan naar een aantal zaken die de Djama'ah verricht heeft in dienst van de Islaam."

Nogmaals, kijk naar wat deze personen zeggen over deze hizb (partij) zeggen en kijk naar wat de grootste geleerden over hen zeggen. Allaahoel musta'aan.

Verder overdrijftt Ahmed Salaam over Hassan al-Banna de stichter van al-Ichwaan al-Moeslimien en noemt hem Iemaam, Moedjtahid, Hervormer en Martelaar.....

Hij zegt in zijn boek 'Nadharaat fie Manhadj al-Ichwaan al-Moeslimien' (blz 105):

"En er is geen gematigd persoon die erover twijfelt dat Iemaam al-Banna rahiemahoellaah één van de hervormers is die Allaah in deze eeuw heeft klaar gestoomd!"

En wat Ahmed Salaam zegt over het leven van Al-Banna op blz 20 van hetzelfde boek:

"En de bladzijde van het leven van de man (Al-Banna), die geleefd heeft om de religie van zijn natie en haar jeugd te hervormen, is omgeslagen. Zonder dat zijn sporen gestopt zijn in effect te hebben op de hersenen van zijn broeders, zonen en hun verkondiging..."

Ahmed Salaam zegt: "...behalve dat de gematigdheid bepaald dat wij moeten duidelijk maken dat Iemaam al-Banna de bezitter van fundamenten (Oesoel), geëxcuseerd en beloont wordt door de belijding van dat waar zijn inzet (Idjtihaad) en kennis reikt..."

Ahmed Salaam zegt in zijn boek 'Manhadjieyah ad-Da'awah al-Islaamiyah al-Moe'aasirah' blz 8 over al-Banna:

"En hetgene waarmee al-Iemaam ash-Shahied (de martelaar) rahiemahoellaah het opvallendste is: 'Zijn vrije denken, brede kijk (op zaken), grote hersencapaciteit, standvastigheid in beslissing, oprechte richtgeving, naast wat Allaah hem gegeven heeft van een ongeëvenaard denkvermogen..."

En met dit soort citaten en praat staan de boeken en bandjes van Ahmed Salaam vol, en dit is een gegeven dat de geleerden over hem hebben duidelijk gemaakt. En deze zaken zijn nog veel uitgebreider uitgelegd in het boek van Aboe Noer al-Koerdie genaamd 'Tahdhier al-Anaam min Achta' Ahmed Salaam', wat is nagekeken door de grote geleerde Sheikh 'Oebayd al-Djaabirie (hafidahoellaah) en te vinden is op (
http://www.sahab.net).

We gaan even verder op hoe o.a. de grote geleerde Sheikh Rabee ibn Hadee hier op heeft gereageerd en dit is ook na te lezen in Tadhier al Anaam blz 33:

'Sheikh Rabee' ibn Hadee al-Madkhalee werd gevraagd of het toegestaan is om 'al-Banna' als Iemaam, martelaar en hervormer af te schilderen en of het mogelijk is dat zo'n uitspraak van een 'selefie' komt die overtuigd op de minhadj zit? Waarop de Sheikh (hafidahoellaah) antwoordde:

"Dit soort uitspraken komen niet alleen van één van de volgende twee personen: of een dwaze onwetende die de Islaam noch kent noch begrijpt, of een dwalende onwetende die zichzelf als geleerd voordoet! Wat betreft Ahloes-Soennah, zij leggen voor deze man (Hassan al-Banna) dit soort getuigenissen niet af. Over dit soort getuigenissen wordt gezegd: "Hun getuigenissen zullen worden opgeschreven en zij zullen hierover ondervraagd worden." Dit soort overdreven benamingen zijn de oorzaak geweest dat veel van de jongeren van de natie in bid'ah en dwaling zijn gestrand. Want, al-Banna was een Soefie en Ash'arie en hij was (gewoon) een preker en geen geleerde. Hij begreep de Soennah van de profeet (salallaahoe alayhi wassalam) niet. Hij was geen Iemaam in hadieth, fiqh noch in tafsier. Hij was geen 'Iemaam' in één soort vak van de (Islaamitische) vakken. Hij was in werkelijkheid diep in het soefisme en ash'arisme geworteld, hiermee heeft (hij) de natie in uitzichtloosheid, onwetendheden en dwalingen laten vervallen. In zijn organisatie (dus Ichwaan al-Moeslimeen) verzamelden zich Rafiedies, Chaaridjies en fanatieke soefies. Zij zijn degenen die het overgrote deel (van zijn organisatie) vormden. En het kan ook zijn dat een aantal dwaze onwetenden, die zichzelf Ahloes-Soennah of Selefies noemen, zich bij hen toevoegen en vervolgens verderven en afwijken. En dan na dit allemaal (durven) zij dit soort getuigenissen voor deze man uit te spreken terwijl hij (al-Banna) manhadj As-Selefie niet kent noch hierin tevreden zou zijn... Het is dus aan een moslim om alleen met kennis te spreken wanneer hij spreekt over personen en zaken, want overdrijven in het geven van grote namen, zoals: ash-Shahied, al-Iemaam, de Hervormer, aan mensen terwijl deze mensen niets zijn in 'Aqeedah, noch in Minhadj, noch in Islaamitische Jurisprudentie (is iets wat niet is toegestaan in de Islaam). Want mensen zoals, Sayyid Qutb, al-Banna, al-Mauwdoedie, at-Toeraabie en anderen aan hen gelijken worden iemaams genoemd terwijl zij iemaams van de dwaling en bid'ah zijn wal 'Ijaadhen billaah! Zij hebben de mensen nooit ook maar één stap op de weg van de Selefoes-Saalih geleid. Neen, zij hebben de mensen alleen maar naar uitzichtloosheid, dwaling, uitnodiging naar compromissluiting tussen de ware Islaam en die van de Raafidah (Sjïeten) uitgenodigd... Dit soort uitnodigingen voor dwalenden moet iedere begripvolle, verstandige en juiste manhadjvolger voor gewaarschuwd zijn!" Genomen van een cassetteband genaamd: 'Antwoorden op Minhadjvragen' gedateerd op: 7 Shawwaal 141 NH.

Zo zien we dus wat hij heeft gezegd over een aantal citaten, en dit is slechts een klein gedeelte van het geheel.

Verder is Ahmed Salaam (zijn stichting in Tilburg), die samenwerkt met masjid Tawheed, masjid Soennah en verschillende andere stichtingen en personen, samen gaan werken met zijn goede vriend Adnan Arour, en deze personen en stichtingen zitten allemaal bij mekaar, organiseren, vergaderen. Het is zelfs zo dat Arour op een gegeven moment de organisaties in nederland met elkaar is gaan verenigen en zichzelf hierover als verantwoordelijke aanstelde. Hieruit is vervolgens hun 'Islamitische Comité voor Ahloel-Soennah in Europa' ontstaan. Zo zie je dus de nauwe banden tussen deze personen en organisaties en hun samenwerking.

De Profeet (salallaahoe alayhi wassalam) heeft gezegd: Een persoon is met diegene van wie hij houdt! [Overgeleverd door el-Boechaarie Kitaaboel-Adeb (96/6169)]

En Ibn Masoed (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd: Voorwaar een man gaat om en loopt met degene van wie hij houdt en degenen die net zoals hem zijn! [Al-Iebaanah door Ibn Battah 2/476]

En Ibn Masoed (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd: Een persoon herken je aan zijn vrienden! [Authentiek, overgeleverd door Ibn Abie Yalaa in Tabaqaat Al-Hanaabilah 1/160]

Toen Soefyaan eth-Thowrie (rahiemehoellaah) aankwam in Al-Basra begon hij te kijken naar de situatie van Rabie (dus, Ibn Soebayh) en zijn aanzien bij de mensen. Hij vroeg (een aantal mensen) over wat zijn madhab was. Zij zeiden: Zijn madhab is niets anders dan de Soennah! Hij (Soefyaan) vroeg: Wie zijn zijn vrienden? Zij zeiden: Al-Qaderiyyah! Hij zei: Hij is een Qaderie! [Al-Iebaanah 2/456]

Deze overleveringen hierboven zijn vooral hier van belang, omdat deze aantonen dat het dus al helemaal niet is toegestaan om samen te werken met mensen die zijn afgedwaald. Als je met iemand die is afgedwaald al niet kan omgaan, omdat diegene (Adnan Arour) is afgedwaald en zwaar is weerlegd door grote geleerden, hoe kan men hem dan nog met open armen naar binnenhalen om vervolgens samen te gaan organiseren en een comité te vormen?? [8]

Zo is ook Adnan Arour en zijn zijn principes weerlegd door vele geleerden; Sheikh Rabee ibn Hadee al Madkhalee, Sheikh Ubaid al Jabiree, Sheikh Ahmad An-Nedjmi, Sheikh ibn Uthaymien, Sheikh Saalih al Fawzaan, Sheikh Abdul-Muhsin Abbaad etc. Er zijn boeken en grote stukken over hem geschreven. Hij is niet alleen weerlegd, maar Sheikh Rabee ibn Hadee heeft zelfs gezegd, dat hij een wolf in schaapskleren is, een aal is die steeds door je vingers probeert te glippen met allerlei argumenten, en dat zijn de gevaarlijkste mensen. Hij heeft hem een leugenaar en een Qutbi genoemd (zie ook [1]), en zo ook o.a. Sheikh Ubayd al Jabiree. Er zijn verder verschillende boeken en stukken beschikbaar, ook in het engels, van o.a. Sheikh Ubayd al Jabiree, waarin ze hem weerleggen met argumenten en bewijzen. [9]

Het vreemde is ook, dat masjid Soennah, op hun website kwaad spreken over Sheikh Rabee ibn Hadee, en hoe doen ze dat? Door Adnan Arour zijn woordje te laten doen over hem. Iemand die geen geleerde is, die is weerlegd, en vervolgens kwaad komt spreken over Ulamah? Allaahoel musta'aan.(zie verder ook het artikel, waarin duidelijk wordt dat ze recentelijk een interview hebben uitgebracht waarin een aantal geleerden, waaronder Sheikh Rabee', worden gekleineerd) En zo halen ze op hun site Adnan Arour aan als Sheikh en gebruiken ze zijn mening binnen fiqh zaken. Welke geleerde heeft aanbevelingen gedaan om naar Adnan Arour te gaan? Welke grote geleerde heeft hem een geleerde genoemd? Door wie wordt Adnan Arour erkent als geleerde?

Integendeel, hij is keihard weerlegd (onbetrouwbaar verklaard) door o.a. de vaandel van jarh wa ta'deel, sheikh Rabee'. Adnan wordt door Ahmed salaam, Suhayb salaam, mensen van masjid Tawheed, mensen van Masjid Soennah e.d. aangemerkt als geleerde, en spreken zij slecht over Sheikh Rabee'.

Ibn Qutaybah ibn Sa'eed (d. 240H) heeft gezegd: "Wanneer je een man ziet, die van Ahlul-Hadeeth houdt, dan zit hij op de Sunnah. En wie dit tegenwerkt, weet dan dat hij een innoveerder is." [Saheeh. Overgeleverd door al-Khateeb al-Baghdaadee in Sharaf Ashabul-Hadeeth (p. 134), as-Saaboonee in al-'Itiqaad (p. 121), en al-Laalikaa'ee in al-'Itiqaad (1/67)]

En Ibn Masoed (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd: Voorwaar een man gaat om en loopt met degene van wie hij houdt en degenen die net zoals hem zijn! [Al-Iebaanah door Ibn Battah 2/476]

En wat had Soefyaan eth-Thowrie (rahiemehoellaah) gezegd, toen hem werd verteld dat de vrienden van Ibn Soebayh Al-Qaderiyyah waren: Hij is een Qaderie! [Al-Iebaanah 2/456]

Wat Ahmed Salaam en de organisaties laten zien, zijn boeken van grote geleerden e.d., maar dat is juist het gevaar (lees ook:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/waarschuwen.pdf). Sommigen zeggen ook dat ze zich verschuilen achter bepaalde geleerden en daarom kun je slechts met een diepere kennis achterhalen wat hun fouten zijn (wanneer je meer kennis hebt over de juiste minhadj, die van de selef salih). Ze geven les in boeken van sheikh al Hakami, sheikh ibn Uthaymien, sheikh al Albaani e.d., maar komen tussendoor met hun afdwalingen. Dat is de gif die ze mengen met de honing. De honing is wat Allaah, de Profeet en de Selef hebben gezegd, maar tussendoor komen ze dus met hun afdwalingen zonder dat daar de juiste bewijzen voor zijn. Er is ook gezegd dat het juist zo gevaarlijk is, omdat ze dichterbij de waarheid zitten dan bijvoorbeeld Sufi's, die je zo kunt ontmaskeren vanwege hun overduidelijke afdwalingen. Zo lijkt het alsof ze zich anders proberen voor te doen dan ze werkelijk zijn. Wanneer ze worden aangesproken, dan zijn ze het met je eens, om vervolgens weer tegenstrijdige daden en uitspraken te doen. Wa Allaahoel musta'aan. Als je ergens achter staat, toon het dan gewoon, en verberg je niet achter allerlei geleerden en boeken.

En zoals de selef hebben aangegeven; Deze kennis is Dien, kijk dus dan van wie je je Dien aanneemt. Wanneer het om wereldlijke bezit gaat, dan kopen wij allerlei kluizen om deze daarin veilig te stellen tegen allerlei gevaren, maar als het om onze Dien gaat, dan laten we het gewoon op straat liggen, blootgesteld aan alle gevaren die het kunnen verwoesten.

Om de genoemde redenen, zijn vele broeders bij hen weggegaan, om hun Dien veilig te stellen. Indien je een gedetailleerdere uitleg wilt hebben over nog een aantal andere zaken omtrent deze personen en organisaties, dan verwijs ik je naar het document van Mohammed Aboe ‘Oebaydillaah al-Hollandie (en wat je inshaAllaah kunt krijgen van degene van wie je dit document hebt gekregen) en het boek van Aboe Noer al-Koerdie genaamd 'Tahdhier al-Anaam min Achta' Ahmed Salaam', wat te vinden is op (
http://www.sahab.net )

En omtrent alles Allaahoe a'lam. Moge Allaah onze fouten vergeven, ons leiden en het beste geven inshaAllaah. Moge Allaah gebeden en begroetingen over onze Profeet, zijn familie en metgezellen neerzenden.

Voetnoten:
[1] In dit bewijs zal dus alles worden onderbouwt inshaAllaah, maar daarnaast zijn er tientallen getuigenverklaringen van betrouwbare broeders die in het bestuur van deze organisaties zaten over de verkoop van boeken van Sayyid Qutb (die geloofde in Wahdatul wujud en bepaalde eigenschappen van Allaah ontkende in zijn werken) en anderen, en in bezit zijn van boeken van hizbis in de bibliotheken van deze organisaties (o.a. dus Masjid Tawheed te Amsterdam, de stichting van Ahmed Salaam in Tilburg)! Sheikh 'Oebayd al-Djaabirie (hafidahoellaah) heeft hierover gezegd op een bandje genaamd 'Is'aaf al-Hadhaaq bil-Keshf 'an as-Baab Hawaadith al-Marraaq': "Er is niemand die opgevoed wordt met ideologische rationele boeken (zoals die van Sayyid Qutb e.d.) behalve dat hij binnen de kortst mogelijke keren een grote vijand van Ahloes- Soennah wordt!". Verder zijn er ook vele andere uitspraken gedaan door hen, die niet correct zijn, niet volgens de juiste methodiek, de methodiek van de Profeet en de Selef Saalih.

Voor meer informatie over Sayyid Qutb:
Salafi Publications
secID=NDV&subsecID=NDV01&loadpage=displaysubsectio n.cfm

Indien de link niet werkt, ga dan naar spubs.com en voer “Qutb” in, in de zoekfunctie.

Of bezoek deze blog eens;
Qoetbisme

[2] Zie ( SCHOLARS BIOGRAPHIES \ 15th Century\ Shaykh Dr. Rabee' Ibn Haadee 'Umayr al-Madkhalee ) voor een korte biografie met de prijzingen van de geleerden van Sheikh Rabee ibn Hadee al Madkhalee.

En zie:
http://sincerehearts.nl/lessen/65.html voor vele audio's en clips met prijzingen van de geleerden en tevens weerleggingen op degenen die hen kleineren.

[3] De wetenschap van het prijzen en misprijzen van personen en groeperingen. Hij bestudeert dus groeperingen, individuen, waarbij hij, indien hij fouten in hun aqeedah, minhadj e.d. ontdekt, deze individuen gaat waarschuwen/vermanen. Indien deze mensen blijven volharden op hun (onjuiste) weg, dan gaat hij op een gegeven moment over op het waarschuwen tegen deze mensen, wat erg belangrijk is voor het behoud van deze Zuivere Dien (Religie). Zo worden studenten e.d. gewaarschuwd tegen deze mensen, opdat hun Dien intact blijft, en het niet wordt beinvloedt door innovaties, afdwalingen e.d. Zoals een aantal van de selef hebben aangegeven dat kennis Dien is, en dat we dus moeten uitkijken van wie wij onze Dien nemen.

[4] Zie voor meer informatie: (
SCHOLARS BIOGRAPHIES \ 15th Century \ Shaykh Dr. Rabee' Ibn Haadee 'Umayr al-Madkhalee )

[5] zie:
http://sincerehearts.nl/lessen/65.html voor audio's met prijzingen van de geleerden en hun weerleggingen op degenen die Sheikh Rabee' kleineren

[6] Om hier nog even verder kort op in te gaan; indien je wilt weten wie de Ichwaan al-Moeslimien zijn en wat ze hebben aangericht tegen de Islaam, dan kun je boeken van verschillende geleerden vinden. Er zitten onder hen sufie's, takfiri's, ash'aries etc. (allemaal hizbis, en ze zijn dus niet verenigd op één Aqeedah, naast het feit dat ikhwaanil muslimeen ook een hizb (partij) is). Ze hebben één doel, het herstellen van de Khilaafah onder één heerser, en zij zetten daarbij hun geschillen opzij, zoals zij dat zeggen. Zo hebben ze dus verschillende aspecten van shirk, bid'ah etc. bij zich. Shirk zoals Wahdatul wudjut (dat Allaah één is met de schepping, wat je ook bij de hindoes en degenen die Shirk doen tegenwoordig ziet, die zeggen dat Allaah in het beeldje zit wanneer ze het aanbidden, en zo is het dus één van de fundamenten van Shirk). Ik verwijs voor uitgebreide en gedetailleerden informatie naar de werken van de geleerden over dit onderwerp.

Verder ruien ze op tegen heersers, wat niet van de Dien is, en dit zorgt alleen voor Fitnah, lees wat de profeet hierover heeft gezegd (zie website) en hoe de selef in deze situaties hebben gehandeld (zoals in de tijd van Uthman ibn affaan, en verder Ahmed ibn hanbal en meer). Hier hebben de grote geleerden boeken over geschreven, zoals een boekje wat ook is uitgebracht in het nederlands van Sheikh Bin Baaz (rahimahoellaah) genaamd "Advies aan de Moslimgemeenschap", waarin hij tien vragen beantwoord over de wijze waarop de moslims dienen om te gaan met hun regeringsleiders. Zo zijn er nog vele andere werken in het arabisch en engels die deze kwestie verduidelijken.

[7] Hassan al Banna is door de geleerden beschreven alszijnde een Sufie, en in zijn denkbeelden kwam zijn geloof in Wahdatul wujud naar voren, verder geloofde hij dat de profeet (salallahoe alayhi wa sallam) tijdens hun sufie-dhikr bijeenkomsten aanwezig was en dat hij hen dan vergaf. En zo gaat de lijst van afdwalingen door, en moge Allaah ons daartegen beschermen. Indien jullie meer zouden willen weten, dan kun je o.a. kijken op:
Salafi Publications
secID=NDV&subsecID=NDV02&loadpage=displaysubsectio n.cfm

[8] Toen Ahmed Salaam hem dus had binnengehaald, vroegen zijn studenten (die later bij hem zijn weggegaan), weet jij dan niet wat de geleerden hebben gezegd over Adnan Arour??

[9] Kijk o.a. naar de volgende documenten voor meer info (zijn naam wordt hierin gespeld als Adnaan Ar’oor):

Shaykh Ubayd al-Jaabiree On the [Insidious, Covert] Qutubism of `Adnaan `Ar`oor:
http://www.spubs.com/sps/downloads/pdf/GRV070029.pdf

Shaykh Rabee on Al-Ma'ribees Extension of the Ar'oori Principle of Defending and Protecting the Innovators
http://www.spubs.com/sps/downloads/pdf/NDV180008.pdf

En er zijn nog meer stukken beschikbaar op http://www.spubs.come!=

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos