Translate

Omgaan met Boeken en Cassette-bandjes van Ahloel-Bid´ah

Gebaseerd op uitspraken en regelgeving van verschillende bekende geleerden van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah zoals: Shaych Saalih al-Fauwzaan, Hammaad al-Ansarie en 'Oebayd al-Djaabirie.

Voorwoord Selefiepublikaties:

Weer bewijs op bewijs tegen de valse twijfels die de Qoetbieyien verspreiden over de Selefie-Manhadj. Shaych Fauwzaan legt hier ons standpunt uit met betrekking tot hoe men om moet gaan met de boeken en bandjes van Ahloel-Bid’ah. Tegelijkertijd is het een weerlegging van degenen die beweren dat:
“We lezen wel de boeken van Ahloel-Bid’ah, maar nemen er het goede uit en we laten het slechte”, want het is in totale tegenstrijd met de Manhadj van Ahloel-Soennaah om de boeken van Ahloel-Bid’ah te lezen. En de Selef sporen de mensen aan om kennis te nemen van de Geleerden van Ahloel-Soennaah en met hen te zitten en hun boeken te lezen, en zij verboden het om bij Ahloel-Bid’ah te zitten en met hen om te gaan, laat staan om bij hen te studeren of hun boeken te lezen!1

1 Voetnoot S.P: De Selef verboden het om met Ahloel-Bid’ah te zitten, met hen om te gaan, met hen te trouwen, bevriend met hen te zijn etc, mede vanwege het gevaar dat zij de mensen zouden beïnvloeden en hen mee zouden trekken in hun dwalingen. Nu zijn er vandaag de dag bepaalde personen, organisaties en stichtingen (ook in Nederland) die de mensen wijs maken dat zij niet over Ahloel-Bid’ah moeten spreken. Sterker nog! Zij verkopen de boeken van Ahloel-Bid’ah, en sporen de mensen aan deze boeken te lezen en hun bandjes te beluisteren onder de mom van: “het goede ervan te nemen en het slechte te laten”. In werkelijkheid willen deze dwalende personen en organisaties de mensen opvoeden op de democratische manhadj van ICHWAAN AL-MOESLIMIEN. Zij zijn het die “het haten van al-Bidhaa en zijn Mensen” omwille van Allaah willen versoepelen, zodat de mensen open zullen staan voor dwalingen, en met name natuurlijk hun eigen dwalingen, en zij willen de mensen doen denken dat deze Bidhaa van hun de Soennaah is, en dat de Soennaah (het haten van al-Bidhaa en zijn Mensen omwille van Allaah) een Bidhaa is. Op gezag van ‘Uqbah ibn ‘Alqamah:
“Ik was bij Artah ibn Mondhir toen een aantal van de aanwezige gasten vroegen wat wij zeggen over een persoon die met Ahloes-Soennah zit en met hen omgaat maar op het moment wanneer Ahloel-Bid’ah genoemd worden hij zegt dat we niet over hen moeten spreken en het spreken over hen moeten laten? Hij zei: Artah zei: ‘Hij hoort bij hen, heb geen twijfel over zijn situatie!’ Hij zei: ‘Ik was het niet eens met deze uitspraak van Artah totdat ik (Iemaam) Al-Awzaa’i ontmoette –hij was een specialist in dit soort zaken- Hij (Al-Awzaa’i) zei: ‘Artah’s uitspraak is waar en oprecht! Deze persoon verbiedt het om over hen te spreken, wanneer wordt men dan gewaar over hun situatie als er niet over hen gesproken wordt?’” [Taariech Dimashq 8/15] Dus als wij zien hoe streng de Selef waren tegenover Ahloel-Bidhaa, en zelfs tegenover de mensen die met Ahloel-Soennaah zitten maar Ahloel-Bidhaa verdedigen! Iemaam al-Awzaa’i (157 N.H.) bevestigt hier de uitspraak van Artah: “Hij hoort bij hen, heb geen twijfel over zijn situatie!” Dus hoe zit het dan met degenen die de boeken van Ahloel-Bidhaa verkopen en de mensen aansporen hen te lezen!!!???!!

Shaykh Saalih Al-Fauwzaan werd gevraagd:

“Wat is de ware uitspraak betreffende het lezen van de boeken van Ahloel-Bid’ah en het luisteren naar hun cassettes?”

Antwoord:

“Het is niet toegestaan om de boeken van Ahloel-Bid’ah te lezen of naar hun cassettes te luisteren, behalve voor degene die hen wil weerleggen, en hun dwalingen uit wil leggen.”

Met betrekking tot de persoon die pas is begonnen (met studeren), en de student van de kennis, en de gewone persoon, of de persoon die ze alleen maar leest om te zien wat er in staat en niet om te weerleggen en de situatie van deze (afgedwaalde boeken) uit te leggen, voor deze persoon is het niet toegestaan om deze boeken te lezen. Dit vanwege dat het een effect kan hebben op zijn hart2 en verwarring voor hem kan veroorzaken, en zo aangetast wordt door hun kwaad. Vandaar, is het niet toegestaan om de boeken van de mensen van dwaling te lezen, behalve de mensen van kennis die specialisten zijn, die deze boeken kunnen weerleggen en tegen hen waarschuwen.

Einde van de woorden van Shaych al-Fauwzaan.


Bron: Al Ajwibatoel Moefiedah 'an As'ilatil Manaahij il Jadiedah, blz. 78-79 vraag 39, van Shaych Saalih Al-Fauwzaan bin 'Abdillaah Al-Fauwzaan

2
Voetnoot door Shaych Jamaal Al-Haarithie: “Zeer zeker zijn de overleveringen van de Selef die over het weerleggen van de mensen van innovatie en begeerten gaan, te veel om te ontkennen (moetawaatir). Dus hier zijn een aantal van die overleveringen die wij u presenteren, voor diegene die de waarheid zoekt:
Aboe Qoelaabah zei: "Zit niet met hen, (de mensen van innovatie), en ga niet met hen om, want voorwaar ik voel me niet veilig voor hen dat ze je opslokken in hun dwaling, of ze zullen je verwarren met hetgeen wat je weet. [Al-Laalikaa'ie, 1/134, en het boek Al-Bida' wan-Nahy 'anhaa, pg. 55, en het boek Al-I'tisaam van Ash-Shaatibie, 1/172]
Ibraahiem An-Nakha`ie zei: "Zit niet met de mensen van de innovatie en spreek niet met hen. Want voorwaar ik vrees dan dat jullie harten om zullen draaien." [Al-Bida' wan-Nahy 'anhaa, pg. 56, en Al-I'tisaam, 1/172]
Aboe Qoelaabah zei: "O Ayyoeb As-Sakhtiyaanie, Gun de mensen van begeerten jou aandacht niet (i.e. luister niet naar hen)" [Al-Laalikaa'ee, 1/134]
En Al-Foedayl bin `Iyaad zei: "Als je een innoveerder op de weg ziet, neem dan een andere weg." [Al-Ibaanah, 2/475]
En Aboe Zor`ah werd gevraagd over Al-Haarieth bin Asad al-Muhaasibie en zijn boeken, dus hij (zar`ah) zei: "Kijk uit voor deze boeken. Dit zijn boeken van innovatie en dwaling. Je moet je vasthouden aan de oude weg (i.e. de weg van de Selef)." Ook werd er tegen hem gezegd: "In deze boeken zit een goede les." Dus hij zei: "Diegene die geen goede les haalt uit het boek van Allaah, dan is er geen goede les voor hem in deze boeken (i.e. de boeken van dwaling). Toen zij hei: Hoe snel is het dat de mensen zich haasten naar de innovaties." [At-Tahtheeb, 2/117, en Taareekh Baghdad, 8/215]
Imaam Ahmed zei een harde uitspraak over Haarith al-Muhaasibie toen hij over hem werd gevraagd, en wat hij tegen de vrager zei was: "Raak niet misleid door het hangen van zijn hoofd (i.e. in vroomheid), want voorwaar hij is een kwade man...spreek niet met hem en er zou geen respect voor hem moeten zijn, en wij keren zelfs geen blind oog naar hem." [Zie de gehele overlevering in Haashiyah, nm. 49, pg. 30]
Dus dit is de manhadj (methodiek) van de Selef in het omgaan en behandelen van de mensen van innovatie, en hun positie ten opzichte van hun boeken en het luisteren naar hun uitspraken (wat men kan vergelijken met het luisteren naar hun bandjes).
O Hoe serieus is dit!. Zal onze jeugd deze manhadj (as-Selefiyyah) nemen, en de bandjes en boeken van de mensen van innovatie en begeerten in deze tijd vermijden?” Of zullen zij hun begeerten volgen???
De Shaych ‘Allaamah en Moehaddieth, Hammaad bin Mohammed al-Ansaarie (Rahiemehoellaah) werd gevraagd over het boek “At-Tauwhied” van Mohammed Qoetb.

Antwoord:

“Zeer zeker, Mohammed Qoetb, de broer van Sayyed Qoetb, is een gevaarlijke Ash’arie en hij heeft een boek geschreven voor het Saoedische Ministerie van Informatie. Een boek over Tauwhied en dit boek, alles
ervan3 is ‘Ilmoel-Kalaam (theologische retorica) en Filosofie”.
4

Einde van de woorden van Shaych al-Ansaarie.

3 Voetnoot S.P: Waar is hier de Methodiek van de Qoetbiyien (het nemen van het goede en het laten van het slechte)? De Shaych verwerpt hier het gehele boek door het te omschrijven als: “alles ervan is ‘Ilmoel-Kalaam (theologische retorica) en Filosofie”, en het is bekend wat de standpunt van Ahloel-Soennaah wal-Djama’ah is tegenover deze zaken. Dus is het dan aan ons om alsnog te proberen “het goede” uit deze boeken te halen? Is het aan ons om kennis te nemen van de boeken van Mohammed Qoetb, terwijl één van de grootste geleerden van deze tijd (enkele van de huidige geleerden studeerden onder hem, waaronder Shaych Saalih as-Soehaymie en Shaych Waasie’ullaah ‘Abbaas en vele anderen) namelijk Shaych Hammaad bin Mohammed al-Ansaarie over hem zegt dat hij: “een gevaarlijke Ash’arie” is? De Shaych omschrijft hem hier als gevaarlijk. Gaan wij dan alsnog zijn boeken lezen, en zijn bandjes luisteren?!?
4 Vanuit het boek “Medjmoe fie tardjamah el-‘Allaamah el-Moehaddieth esh-Shaych Hammaad bin Mohammed el-Ansaarie” pag. 617 (Dit is een biografie van de Shaych) geschreven door zijn eigen zoon: ‘Abdoel-Awwal bin Hammaad el-Ansaarie.

Shaych `Oebayd al-Djaabirie (Hafiedahoellaah) werd gevraagd over het boek ‘Fie zilaalil-Qor’aan’ van Sayyid Qoetb:

"Bevat het fouten?"

Antwoord:

(Nadat de Shaych een aantal zaken opnoemt waarvan hij weet dat ze zich in de boeken van Sayyid Qoetb bevinden waaronder "Fie zilaalil-Qor’aan") zegt hij:

Ten eerste: Sayyid Qoetb heeft zich hierin vergist, en als hij nu nog zou leven dan zouden wij zeggen dat het verplicht voor hem is om deze uitspraak terug te roepen, en het bewijs zou dan tot stand gebracht worden, want anders zou hij duidelijke Koefr gepleegd hebben, omdat dit zaken zijn die een persoon tot Ongelovige kunnen maken. Dit zijn woorden van Koefr.

Ten tweede: Het is niet toegestaan voor ons om goedkeuring te geven aan de boeken van Sayyid Qoetb, noch die van al-Ghazaalie, noch die van al-Mauwdoedie, noch die van Mohammed Qoetb, noch die van an-Nadawie. Daarmee bedoelende: dat (het niet toegestaan is dat) wij voor de jeugd deze boeken goedkeuren om te gebruiken, want het zal hen hinderen om ander werk te doen (goede boeken te bestuderen), en (het is ook niet toegestaan) om als excuus te gebruiken (en te beweren) dat zij geleerden van de Islaam zijn. En zo ook at-Toeraabie, zet hem er maar ook bij. Het is helemaal niet toegestaan om (vooral) in de vroege jaren van een persoon en in de vroege jaren van zijn zoektocht naar kennis (om deze boeken van hen te bestuderen). Anders zouden jullie jongeren, O broeders, zij zouden opgroeien als een Moe’tazilie, een Jahmie, een persoon van ‘Wahdatul–Wujoed’, een ketter! Hij (zo’n jeugdige) zou met zulke ideeën opgroeien, en die arme persoon zou dat niet eens in de gaten hebben.

Ten derde: Degenen die de boeken van zulke mensen verspreiden terwijl zij weten dat deze boeken dwalingen bevatten, dan bij Allaah; zij zijn verraderlijk jegens de Oemmah en misleiden de Oemmah en ik vrees dat de volgende hadieth op hen van toepassing is:

"Moge Allaah’s Vloek rusten op degene die een innovator in bescherming neemt." Overgeleverd door Moslim

Dit zijn drie punten, accepteer ze van mij met betrekking tot de boeken van Sayyid Qoetb, at-Toeraabie en anderen.

Einde van de woorden van Shaych `Oebayd al-Djaabirie.

Bron: Cassette Opname van een les met als titel: ‘Ontwijk de zeven zondes die de vernietiging veroorzaken’, de 1e kant van de cassette, at-Taaief, 11-2-1413H. Bron Engels artikel: www.spubs.com, artikelnummer NDV010005

Bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos