Translate

Hardheid tegen de innoveerders.

Verschillende Iemaams.

Omar ibn al-Chattaab(radiallahoe `anhoe) verwondde het hoofd van Soebaigh ibn Asl nadat hij rondging met twijfelachtige vragen over de Koran. Op gezag van Sulaimaan ibn Jesaar: Toen een man van de stam Ghoenaim genaamd; Shoebaigh ibn Asl arriveerde in al-Medienah met een aantal boeken, begon hij de mensen te vragen over Moetashaabih-Al-Qor`aan (zaken uit Allaahs Boek die niet voor iedereen duidelijk zijn). Omar ibn al-Chattaab vernam van Soebaighs praktijken en stuurde een aantal wachters naar hem toe die hem (Shoebaigh) bij hem (Omar) brachten. Omar had al een aantal palmtakken voor hem klaar gezet- Toen Shoebaigh bij Omar binnenstapte vroeg 'Omar hem: Wie ben jij?' Hij zei: Ik ben de dienaar van Allaah, Soebaigh. Omar zei: En ik ben de dienaar van Allaah, Omar! Hij bewoog zich in zijn richting en begon hem gelijk een flink pak slaag te geven met die palmtakken. Hij sloeg hem zodanig dat hij hem verwondde en het bloed langs zijn gezicht begon te lopen. Soebaigh zei: Laat maar O leider van de gelovigen, want dat wat er in mijn hoofd was, is allang verdwenen. [1]

Ibn Al-Qaiyyim heeft gezegd: Ibn Abbaas en de Sahabah waren keihard tegen Al-Qaderiyah[2]

Ibn Omar zei tegen Yehja ibn Yaâmor en Hoemaid ibn ˜Abdoer-Rahmaan al-Himyarie toen zij hem vertelde over al-Qaderiyyah: ˜Wanneer jullie hen tegenkomen vertel hun dan dat ik niets met hen uitstaande heb, noch zij met mij! En bij Diegene waar Ibn ˜Omar bij zweert (Allaah)! Zelfs wanneer één van hen een berg goud, ter grootte van de berg ˜Oehoed weggeeft, het zal niet van hen geaccepteerd worden totdat zij in Al-Qadr geloven.[3]

En Samoerah ibn Djoendoeb was keihard tegen de Al-Chawaaridj, waardoor zij hem schandaliseerden.[4]

Iemaam adh-Dhahabie zegt in de biografie van Shaychoel-Islaam Hammaad ibn Salamah al-Basrie (o.167H): Shaychoel-Islaam Aboe Ismaaiel al-Ansaarie zegt in zijn boek (al-Faroeq): 'Iemaam Ahmed ibn Hanbal heeft gezegd: Beschuldig elk persoon omwille van de Islaam wanneer je hem Hammaad ibn Salamah hoort schandaliseren, want Hammaad was keihard tegen Ahloel-Bidah!Moeawiyah ibn Saalih al-Asharie heeft gezegd: Ik vroeg Ahmed ibn Hanbal over Rechter Shariek ibn Abdillaah an-Nachie Al-Koefie (o.177H). Hij zei: Hij was slim, betrouwbaar, een overleveraar van Hadieth! En hij was hard tegen de twijfelaars en Ahloel-Bidah!'[5]

Al-Haafidh ibn Hadjer heeft over hem gezegd: Hij was betrouwbaar eervol en hard tegen Ahloel-Bidah![6]

Aboe Salt Abdoes-Salaam ibn Saalih al-Harawie zegt over Ibrahiem ibn Tah-maan (o.163H):'Hij was hard tegen Al-Djamiyah!'[7]

Iemaam Al-Baihaqie zegt over Iemaam Mohammed ibn Iedries Ash-Shaafiie (o.204H): Ash-Shaafiie was keihard tegen de athesten en Ahloel-Bidah, hij ontweek hen en maakte zijn haat tegen hen openbaar! [8]

Aboe Radjaa bin Saâied heeft gezegd: Omar ibn Haaroen al-Belchie (o.194H) was keihard tegen Al-Moerdjiyah en hij sprak (in het openbaar) over hun fouten en ontsporingen![9]

Ibn Farhoen zegt over Abdoellaah ibn Abie Hassaan al-Yahsoebie (o.226H) in zijn biografie: Hij was gul, mondig, sterk in discussies, een verdediger van de Soennah, keihard tegen Ahloel-Bidah en volger van de madhab van Iemaam Maalik![10]

In de biografie van rechter Ismaaiel ibn Ishaaq (o.282H) staat: Hij was keihard tegen Ahloel-Bidah en verplichtte hen tot het tonen van berouw![11]

En in de biografie van Aboe Djafer Mohammed al-Abbaas ibn Ajoeb al-Achram (o.301H) staat: ((en hij was fanatiek wanneer het om de Soennah ging, en bars tegen Ahloel-Bidah!))[12]

Ibn Kethier (o.774H) zegt over Iemaam Aboe Mohammed al-Hoesayn bin Ali bin Chalaf al-Berbehaarie (o.329H): Al-Aalim, az-Zaahid, al-Faqieh, al-Hanbalie, de vermaner, de vriend van al-Marwazie en Sahl at-Toestarie, en hij was keihard tegen Ahloel-Bidah en zonden.[13] ________________________________________

[1] al-Laalekaa: (3/635-636).
[2] Shiefaah` Al-Aliel blz: (60) en al-Qaderiyyah zijn diegenen die al-Qadr ontkennen. Zie voor meer informatie over de sekten en Ahloel-Bidah het tweede deel van het nederlandstalige boek de Iebaanah.
[3] Overgeleverd door Moslim; eerste hadieth van Kitaab Al-Iemaan.
[4] Al-Iesaabah door Ibn Hadjer: (3/130)
[5] Sier ˜Alaam An-Noebelaa: (8/209).
[6] At-Taqreeb blz: (436).
[7] Sier ˜Alaam An-Noebelaa: (7/380).
[8] Manaaqib Ash-Shaafiie: (1/469).
[9] Taarieg Damashq: (45/365).
[10] Diebaadj Al-Madhab blz: (134).
[11] Diebaadj Al-Madhab door Ibn Farhoen blz: (94).
[12] Tabaqaat Al-Moehadiethien bi Asbahaan: (3/447).
[13] Al-Bidayah wan-Nihayah: (11/213).


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos