Translate

Wie een moebtadi3 eert, heeft bijgedragen aan de verwoesting van de Islaam

Een aantal vraagstukken zullen hier aan de orde komen, zoals:
Mag ik zitten met en kennis nemen van iedereen, zolang deze persoon moslim is? Ook als het gaat om een innoveerder of een persoon waarvan men niet weet op welke weg hij zit (i.e. wat zijn geloofsleer/methodiek is)?
Verschillende uitspraken van de Salaf us-Saalih (vrome voorgangers) omtrent dit onderwerp zullen volgen in-shaa-Allaah.
Voorwoord

Muhammad ibn Sireen, Maalik ibn Anas en anderen van onder de Salaf hebben gezegd: Deze kennis is (van) de Religie, kijk dus van wie jullie je Religie aannemen. [zoals o.a. terug te vinden is in een uitspraak van Imaam Muslim (van ibn Sireen) in de introductie van zijn boek van Hadieth]

Hoe kun je je religie dus nemen van een innoveerder of iemand van wie je niet weet wat zijn geloofsleer (aqiedah) is en welke methodologie (manhadj) hij bewandelt. Mensen gebruiken de meest geavanceerde kluizen om hun waardevolle spullen in te bewaren, echter gooien ze het belangrijkste, datgene wat hen zal redden in dit leven en het Hiernamaals op straat, om vertrapt, vervuild en vernietigd te worden. Als je niet weet of iemand zijn geloofsleer correct is (of hij iemand van de sunnah is of een innoveerder), verifieer dit dan eerst bij de bezitters van kennis onder ahlus sunnah, degenen die het boek van Allaah en de Sunnah van Zijn profeet volgen, volgens het begrip van de Vrome Voorgangers, zonder dat zij hier zaken uit begeerte aan toevoegen of weglaten. (Op de site kun je onder Manhadj video's en stukken vinden die uitleggen welke weg wij dienen te volgen, en meer stukken hierover zullen volgen in-shaa-Allaah).

Allaah (soebhaanahoe wa ta'aalaa) zegt (in vertaling): Vraagt dan de Ahloedh-Dhikr (de geleerden), indien jullie het niet weten. [Soerah Al-Anbiyaa Vers: 7]

Er is een apart document als het gaat om innovaties binnen de religie en de positie daarvan binnen de Islaam (en een weerlegging van enkele misvattingen van de mensen der innovaties omtrent dit onderwerp), daar gaan we dus niet gedetailleerd op in binnen dit document (keer terug naar de voetnoot voor een aantal van de vele overleveringen die de positie van innovaties binnen de islaam verduidelijken [1]). Binnen dit document wordt vooral gesproken over de status van de mensen der innovatie en de omgang met hen, het prijzen en eren van hen, het uitnodigen naar hen, het nemen van kennis van hen, enzovoorts. Betreffende het bevrienden van innoveerders, was er al een document beschikbaar: Een persoon herken je aan zijn vrienden . Het document wat je nu leest is, met de wil van Allaah, een aanvulling daarop en verduidelijkt nog meer omtrent de innoveerders.

De positie en status van innoveerders binnen de Islaam

Allaah (subhaanahu wa ta'aalaa) zegt (in vertaling):

En wie de Boodschapper (Muhammad) weerspreekt en tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden, en een andere weg volgt dan die van de gelovigen (i.e. de metgezellen): Wij zullen hem houden op het pad dat hij heeft gekozen (wat tegengesteld is aan de weg van de metgezellen), en hem verbranden in de Hel. En dat is de slechtste bestemming! [Soerah An-Nisa (4): 115]

En (gedenkt) de Dag waarop de Dhaalim (onrechtvaardige) op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: Had ik maar een Weg genomen met de Boodschapper! Wee mij, had ik die-en-die maar nooit als vriend genomen! Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was: en de Satan is de mensen ontrouw! [Soerah al-Foerqaan (25):27-29]

De Boodschapper (salallaahoe 'alayhi wassalam) waarschuwde tegen de mensen der innovatie, tegen het bevrienden van hen, het ondersteunen van hen en tegen het nemen van hen, zeggende: Wie innoveert (binnen de religie) of een innoveerder accommodeert, op hem rust de vloek van Allaah, Zijn engelen en de gehele mensheid. [Bukhaarie (12/41) en Muslim (9/140)]

En zoals de Profeet heeft verduidelijkt is er maar een juiste weg (die vrij is van dwalingen), de andere wegen, de wegen der innoveerders, leiden naar het Hellevuur:

Voorzeker, degenen voor jullie van de mensen van het boek splitsten zich op in twee-en-zeventig sekten, en voorzeker [de volgelingen van] deze Religie zullen zich opsplitsen in drie-en-zeventig sekten, waarvan er twee-en-zeventig in het Vuur zijn, terwijl er een in het Paradijs is: en het is de Jamaa'ah (wat wordt uitgelegd in de volgende overlevering).¡¨ [Overgeleverd door Abu Dawud, al-Darimi, Ahmad, en anderen. Raadpleeg al-Sahihah (204)]

In een andere overlevering, heeft de Profeet de geredde groep als volgt omschreven:

Dat(gene) waar ik en mijn Metgezellen op zijn.

[Hasan; voor details, zie: al-Sahihah (203,204)]

'Abdullaah ibn Mas'oed (radiallaahoe 'anhoe) heeft gezegd: Kijk uit voor de (religieuze) innovaties die de mensen uitvinden, aangezien de Dien (religie) de harten niet in een keer in z'n geheel verlaat - echter introduceert Shaytaan (religieuze) innovaties voor hem, totdat hij (de) Iemaan uit het hart wegdrijft; en het zal spoedig gebeuren dat de mensen de verplichte taken die Allaah heeft opgelegd zullen verlaten - het gebed, het vasten, het toegestane en het verbodene, en spreken over hun Heer - de Almachtige en Majesteitelijke. Wie dat moment dus bereikt, laat hem dan vluchten. Er werd gezegd: O Abu 'Abdirrahmaan, waar naartoe? Hij zei: Nergens naartoe, hij zou met zijn hart en zijn Dien (religie) moeten vluchten en niet zitten met wie dan ook van de mensen der innovatie. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

'Abdullaah ibn 'Abbaas (radiallaahoe 'anhoe) heeft gezegd: Zit niet met de mensen der innovatie, want waarlijk, hun zittingen zijn een ziekte voor de harten. [ash-Sharie'ah p. 65 van al-Aajurie]

Sa'eed ibn 'Aamir (rahimahoellaah) heeft gezegd: ¡§Ik hoorde Ismaa'eel (i.e. ibn Khaarijah) zeggen: twee mensen van de mensen der geinnoveerde sekten kwamen naar Muhammad ibn Sireen en zeiden: O Abu Bakr wij willen jou iets overleveren.¡¨ Hij zei: Nee. Zij zeiden: "Mogen we dan een Aayah (vers) uit het boek van Allaah voor jou reciteren?" Hij zei: Nee. Hij (ibn Sireen) zei: Of jullie twee staan op en vertrekken of ik sta op¡¨. Dus stonden de twee mannen op en vertrokken. Dus zei een van de mensen: Wat voor schade zou het jou berokkent hebben, indien hij een vers (uit de qur'aan) zou hebben gereciteerd? Hij zei: Ik verafschuwde het, dat hij een Aayah zou reciteren en zij dat zouden verdraaien en het mijn hart dan zou binnentreden. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Ma'mar (rahimahoellaah) heeft gezegd: Ibn Taawoos zat, toen iemand van de Mu'tazilah (een afgedwaalde sekte) kwam en begon te spreken, dus deed ibn Taawoos zijn vingers in zijn oren en zei tegen zijn zoon: O mijn zoon, doe je vingers in je oren en druk deze stevig aan, zodat je niets hoort van wat hij zegt. Ma'mar zei: wat betekent dat het hart zwak is. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Al-Fudayl ibn 'Iyaad (rahimahoellaah) heeft gezegd: Zit niet met een persoon der innovatie. Allaah heeft zijn daden vruchteloos gemaakt en het licht van de Islaam uit zijn hart gehaald. [Sharh Usool ul-I'tiqaad van al-Laalikaa'ee, 110. 260]

Al-Fudayl ibn 'Iyaad (g. 187H rahimahoellaah) heeft gezegd: Ik heb de beste mensen ontmoet, allen mensen van de Sunnah en zij verboden het vergezellen van de mensen der innovatie. [al-Laalikaa'ee ) nr. 267)]

Al-Hasan al-Basri (g. 110H rahimahoellaah) heeft gezegd: Zit niet met de mensen der innovatie en begeertes, discussieer niet met hen en luister niet naar hen. [ad-Daarimee in zijn Sunan (1/121)]

al-Fudayl bin 'Iyaad (g. 187H rahimahoellaah) heeft gezegd: Wie met een persoon der innovatie zit, kijk dan uit voor hem, en wie met een persoon der innovatie zit, heeft geen wijsheid gekregen. Ik wou dat er een ijzeren fort zat tussen mij en een persoon der innovatie. Dat ik eet met een Jood of een Christen, is mij geliefder dan dat ik eet met een persoon der innovatie. [al-Laalikaa'ie (nr. 1149)]

Abu Musa (rahimahoellaah) heeft gezegd: ¡§Dat ik zou leven naast een Jood of een Christen, en apen en zwijnen, is mij geliefder dan dat ik zou leven naast een volger der begeerten (i.e. een afgedwaalde), die ziekte veroorzaakt in mijn hart. [Lamm ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

Abul-Jawzaa (rahimahoellaah) heeft gezegd: Als apen en zwijnen bij mij in een huis zouden leven, dan zou mij dat geliefder zijn dan wanneer een persoon van Ahlul-ahwaa (i.e. een afgedwaalde) bij mij zou leven. Zij zijn de (volgende) aayah (vers) binnengetreden: 'En wanneer zij jullie ontmoeten, zeggen zij: Wij geloven¡¨. Maar wanneer zij alleen zijn bijten zij de toppen van hun vingers af uit woede. Zeg: Sterf in jullie woede, voorwaar, Allaah kent de binnenste van de harten¡¨.' (Soerah Aali 'Imraan (3):119) [Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49 en p. 58-60)]

Arta' ibn al-Mundir (rahimahoellaah) heeft gezegd: Als mijn zoon een van de immorele zondaars was, dan zou mij dat geliefder zijn dan dat hij een volger van begeerten (i.e. een afgedwaalde) zou zijn. [Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

Sa'eed ibn Jubair (rahimahoellaah) heeft gezegd: Als mijn zoon een zondige schoffie vergezelde die op de Sunnah zit, dan zou mij dat geliefder zijn dan wanneer hij een aanbiddende innoveerder zou vergezellen. [Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

Er zijn mensen die ook uitnodigen naar innoveerders of mensen waarvan ze in werkelijkheid niet weten welke weg zij bewandelen. Het bovenstaande toont direct en indirect aan dat dat verboden is en wat de gevolgen kunnen zijn. Zo tonen ook de volgende overleveringen, wat de gevolgen kunnen zijn van het prijzen van hen, het uitnodigen naar hen en het nemen van hen:

Al-Fudayl ibn 'Iyaad (g. 187H rahimahoellaah) heeft gezegd: Het is niet mogelijk voor een persoon van de Sunnah om een persoon der innovatie te ondersteunen,
behalve uit hypocrisie. [Sharh Usool ul-I'tiqaad van al-Laalikaa'ie (nr. 266)]

Al-Fudayl (rahimahoellaah) heeft gezegd: Allaah heeft engelen die zoeken naar de bijeenkomsten van dhikr - kijk dus in wiens bijeenkomst je zit - laat het niet zijn met de persoon der innovatie, aangezien Allaah niet naar hen zal kijken, en het teken van hypocrisie is dat een man opstaat en zit met een innoveerder. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Al-Fudayl bin 'Iyaad (rahimahoellaah) heeft gezegd: Wees gewaarschuwd voor het gaan naar een persoon der innovatie, want zij leiden [mensen] weg van de waarheid. [Sharh Usool ul-I'tiqaad van al-Laalikaa'ie (nr. 261)]

Ibraaheem bin Maysarah (g. 132H rahimahullaah) heeft gezegd: Wie een innoveerder eert, heeft bijgedragen aan de verwoesting van de Islaam. [al-Laalikaa'ee (1/139)]

Al-Fudayl (rahimahoellaah) heeft gezegd: Zit niet met een innoveerder, want ik vrees dat vervloekingen op jou zullen neerdalen. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Al-Fudayl (rahimahoellaah) heeft gezegd: Vertrouw de innoveerder niet betreffende jouw Dien (religie) en vraag hem niet om advies in jouw aangelegenheden, en zit niet met hem, aangezien degene die met een innoveerder zit, door Allaah wordt verblindt.¨ [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Abu Qulaabah (rahimahoellaah) heeft gezegd: Zit niet met hen en meng je niet onder hen, want ik voel me er niet veilig voor, dat zij jou zullen doen verdrinken in hun dwaling en je in de war zullen doen geraken betreffende veel dingen die je wist.¡¨ [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Sufyan ath-Thawrie (g. 161H rahimahoellaah) heeft gezegd: Wie luistert naar een innoveerder, heeft de bescherming van Allaah verlaten en is belast met de innovatie.¨ [Abu Nu'aym in al-Hilyah (7/26) en ibn Battah (nr. 444)]

Muhammad ibn an-Nadr al-Haarithee (rahimahoellaah) heeft gezegd: Wie luistert naar een persoon der innovatie ¡V en weet dat hij een persoon der innovatie is dan wordt de bescherming van hem weggenomen en is hij op zichzelf aangewezen. [Sharh Usool ul-I'tiqaad]

Imaam ash-Shaafi'ee (g. 204H rahimahoellaah) heeft gezegd: Dat een persoon Allaah ontmoet met iedere zonde behalve Shirk, dan is dat beter dan Hem te ontmoeten op een van de geinnoveerde overtuigingen. [al-Bayhaqie in al-I'tiqaad (p. 158)] (en in soortgelijke bewoordingen ook in Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

Abu Haatim (rahimahoellaah) heeft gezegd: Ik hoorde Ahmad ibn Sinaan zeggen: Als een Tanboor(instrument)-speler naast me zou leven, dan zou mij dat geliefder zijn, dan wanneer een innoveerder naast me zou leven. Dit aangezien ik de Tanboor-speler (het) kan verbieden en ik de Tanboor kan breken. Maar wat de innoveerder betreft, hij corrumpeert de mensen, de buren en de jeugd. [Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

De status van Ahlus-sunnah (de mensen van de sunnah) ten opzichte van Ahlulbid'ah (de mensen der innovaties): Imaam Ahmad (rahimahoellaah) heeft gezegd: ¡§De graven van de zondaars van de mensen van de Sunnah zijn tuinen, terwijl de graven van de vrome asceten van de mensen der innovatie dorre kuilen zijn. De zondaars onder Ahlus sunnah zijn de vrienden van Allaah, terwijl de vromen onder Ahlul-bid'ah de vijanden van Allaah zijn.¨ [Lamm Ad-Darr-ul-Manthoor (p. 47-49) en (p. 58-60)]

En laat je niet misleiden door het uiterlijk en de daden van de innoveerders, de Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) zei bijvoorbeeld het volgende betreffende de Gawaaridj, een gevaarlijke sekte binnen de Islaam: Jullie minachten jullie gebeden (wanneer jullie deze) met hun gebeden (vergelijken) en jullie recitaties (van de Qur'aan) met hun recitaties en jullie vasten met dat van hen.¨

Dit zei de Profeet tegen de vrome Sahaabah (zijn metgezellen), hoe zou de vergelijking dus zijn met de mensen in onze tijd. Echter heeft de Profeet ondanks dat, het volgende medegedeeld betreffende de Gawaaridj: Zij zijn de slechtste der schepping en (der) schepselen.¡¨ [ Muslim (1067)]

Ze lezen de Qur'aan en denken dat hij voor hen is, maar hij is tegen hen. [Overgeleverd door Muslim (1066)]

Abu Ghalib zei: Nadat de leiders van Al-Azaariqah (een groep van de Gawaaridj) naar Damascus kwamen, naderde een metgezel van de Profeet, genaamd Abu Oemama (moge Allaah tevreden met hem zijn), hen, en zag hij deze groep (Al-Azaariqah), en zei: Honden van de Hel, honden van de Hel, honden van de Hel. Het zijn de slechtste daders onder deze Hemel. En de beste daders onder deze hemel zijn degenen die hen doden.¨ Er werd aan Abu Oemama gevraagd: ¡¥Heb je uit jezelf gezegd, dat zij de honden van de Hel zijn, of heb je dit van de Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) gehoord? Hij zei: Ik heb het van de Profeet (Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met hem) gehoord, niet 1 keer, niet 2 keer en niet 3 keer (maar vaker). Hij herhaalde dit een paar keer. [Overgeleverd door Imaam Ahmad]

'Abdullaah ibn abi 'Auf (radiallaahoe 'anhoe), die de Gawaaridj bevocht, heeft overgeleverd dat de Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd: Zaligheid voor degene die hen doodt en door hen gedood wordt. [Overgeleverd door Imaam Ahmad, musnad (382/4). Hadieth is Hasan]

En de profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd: ¡§Mocht ik ze tegenkomen (in de toekomst) dan vermoord ik hen, zoals de Thamoud (het volk van de Profeet Saalih) vermoord zijn.¡¨ [Al-Bukhaari (4351) en Muslim (1064)]

Laat je dus niet misleiden door de uiterlijke kenmerken van de innoveerders, hoe vroom of nederig iemand ook lijkt te zijn, de geloofsleer en methodiek van deze persoon dient in de weegschaal van de Qur'aan en de Sunnah te worden gelegd en daarin te worden gewogen. Dat is de geloofsleer en methodiek van ahlussunnah wal jamaa'ah. Lees de volgende overlevering met betrekking tot imaam Ahmad aangaande deze kwestie: 'Ali ibn Abi Khalid (rahimahoellaah) heeft gezegd: Ik zei tegen Imaam Ahmad ibn Hanbal, Deze oude man ¡V refererend naar een oude man die aanwezig was met ons, en hij was tevens mijn buurman ¡V ik heb hem gewaarschuwd tegen een persoon, maar hij wil horen wat jij te zeggen hebt over hem. Haarith al-Qaseer en jij zag mij jaren geleden met hem en jij adviseerde mij zeggende, 'Zit niet met hem en spreek niet met hem.' Ik heb sindsdien niet met hem gesproken, echter zit deze oude man met hem. Wat zegt u over hem (i.e. over deze innoveerder)?¨ Ik zag dat imaam Ahmad rood werd, zijn aderen en zijn ogen zwelden op. Ik had hem daarvoor nog nooit zo gezien. Toen zei hij, Dat is iemand tegen wie Allaah dit en dat heeft gedaan. Niemand weet daarvan, behalve iemand die hem heel goed kent. O wee! O wee! O wee! Hij is iemand die niet gekend wordt, behalve door iemand die hem heel goed kent. Hij was degene met wie al-Maghaazilee zat en Ya'qoob en die en die. Hij leidde hen naar de zienswijze van Jahm. Zij werden vernietigd door hem.¡¨ De oude man zei, 'O abu 'Abdillaah! Hij overleverde ahadieth, toont waardigheid en vrees. Hij is zo en zo. Abu 'Abdillaah (imaam Ahmad) werd boos en zei, laat je niet bedriegen door zijn vrees of zijn zachtaardighed. Laat je niet bedriegen door de manier waarop hij zijn hoofd laat hangen (in nederigheid). Hij is een kwaadaardig persoon. Dit zal niet bekend worden, behalve bij iemand die hem goed kent. Zit niet met hem, want er is voor hem geen eer. Zul je zitten met iedereen die de ahadieth van de Boodschapper van Allaah overlevert en (terwijl hij) een innoveerder is! [Overgeleverd door ibn Abee Ya'laa in Tabaqaatul-Hanaabilah (1/223-234) in de biografie van 'Ali ibn Abi Khalid]

Als laatste nog twee concluderende uitspraken:

Abu 'Uthmaan as-Saaboonie (rahimahoellaah) heeft gezegd, Ahlus-sunnah beschrijvende: "En zij vermijden de mensen der innovatie en dwaling, waarbij ze vijandschap hebben voor de mensen der begeerten. Zij haten de mensen der innovatie, die introduceren in de Dien (religie) wat er niet toe behoort. Ze houden niet van hen, zij vergezellen hen niet, zij luisteren niet naar hun woorden, noch zitten ze met hen of arugmenteren of disputeren ze met hen betreffende de Dien (religie). En zij beschermen hun oren tegen het luisteren naar hun valsheden, die, indien ze de oren passeren en in de harten nestelen, de harten schaden en hen slechte ideeen en influisteringen brengen." [Aqeedatus-Salaf wa Ashaabil-Hadieth, p. 99]

Imaam al-Baghawee (rahimahoellaah): En de Sahaabah, de Taabi'een, hun opvolgers en de Geleerden van de Sunnah stierven terwijl zij op deze (weg) zaten, verenigd en unaniem eens over het hebben van vijandschap tegenover de mensen der Innovatie en het wegvluchten van hen. [Sharh us-Sunnah]

Heeft men hierna nog een excuus? En zoals eerder was aangegeven; indien je iemand zijn status niet kent, ga dan niet bij diegene zitten, totdat je bent teruggekeerd naar de Geleerden van Ahlussunnah en zeker bent over zijn situatie:

Zoals Muhammad ibn Sireen, Maalik ibn Anas en anderen van onder de Salaf hebben gezegd: ¡§Deze kennis is (van) de Religie, kijk dus van wie jullie je Religie aannemen.¡¨ [zoals o.a. terug te vinden is in een uitspraak van Imaam Muslim (van ibn Sireen) in de introductie van zijn boek van Hadieth]

Kijk dus van wie je je religie aanneemt.

[1] Aan het document, betreffende innovaties binnen de religie, wordt gewerkt (ter vervanging van een eerder document), een aantal overleveringen hieruit: Allaah ('azza wa jall) zegt (in vertaling): Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen. [Soerah al-Maa'idah (5):3]
De profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd:
Wie innoveert (binnen de religie) of een innoveerder accommodeert, op hem rust de vloek van Allaah, Zijn engelen en de gehele mensheid.¡¨[Bukhaarie (12/41) en Muslim (9/140)]

Al-Irbaad ibn Saariyah heeft overgeleverd: Op een dag leidde de Boodschapper van Allaah ons in het gebed, waarna hij zich naar ons wendde en ons een krachtige vermaning (preek) gaf, waardoor de ogen tranen lieten en de harten vreesden. Een man vroeg: O Boodschapper van Allaah! Het lijkt alsof het een afscheidspreek is, dus wat adviseert u ons? Hij zei toen: Ik roep jullie op om Allaah te vrezen, en te luisteren en te gehoorzamen (naar de heerschappij/autoriteit), zelfs als het een Etiopische slaaf is, want voorwaar, degenen van jullie die na mij leven, zullen veel onenigheid meemaken. Jullie dienen dus mijn Sunnah te volgen en die van de rechtgeleide Khaliefen. Houdt het (daaraan) vast met jullie kiezen. En pas op voor nieuw-uitgevonden zaken, want iedere nieuw-uitgevonden zaak is een innovatie, en iedere innovatie is een dwaling.¨ [Saheeh - Ibn Maajah (nr. 42)]

En hij (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd: ... en iedere innovatie (binnen de religie) is een dwaling en alle dwalingen zijn in het Hellevuur¨ [an-Nasaa'ee (1/224)]

Ibn 'Umar (radiallaahoe 'anhoe) heeft gezegd: Iedere innovatie (binnen de religie) is (een) dwaling, zelfs als de mensen het zien als iets goeds. [Abu Shaamah (nr. 39)]

Mu'aadh bin Jabal (radiallaahoe 'anhoe) zei, wanneer hij zat in een kennisbijeenkomst, En ik waarschuw jullie tegen hetgeen is geinnoveerd (binnen de religie), want alles wat is geinnoveerd is dwaling. [ash-Sharee'ah p. 55, ook abu Dawud met gelijke bewoordingen]

Hudhayfah bin al-Yaman (radiallaahoe 'anhoe) heeft gezegd: Iedere daad van aanbidding die de Metgezellen niet hebben gedaan, doe dat niet. [Abu Dawud]


bron: http://www.sincerehearts.nl/lessen/mensen%20der%20innovatie.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos