Translate

Mauwlid an-Nabawie.

De Regelgeving Betreffende de viering van de Profetische geboortedag.

Auteur: Zijne Eminentie Shaych al-'Allaamah `Abdoel -`Aziez bin 'Abdoellaah bin Baaz rahiemehoellaah.


Alle lof is voor Allaah, en vrede en zegeningen aan de Boodschapper van Allaah, en aan zijn familie en zijn metgezellen, en al degenen die leiding vinden met zijn Leiding.

En wat volgt:

De vraag rond de regelgeving betreffende, de viering van de geboortedag van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem), het opstaan voor hem tijdens deze viering, het geven van salaam aan hem en andere zaken die men verricht tijdens deze geboortedag is reeds door velen gesteld.

Het antwoord, is te zeggen: 'Het is niet toegestaan om de geboortedag van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) te vieren, noch de verjaardag van iemand anders, aangezien dit handelingen van bid`ah (innovaties) zijn, die nieuw in de religie zijn toegevoegd.

De Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem), noch de Rechtgeleide Khaliefen, noch de Metgezellen (moge Allaah met hen allen Tevreden zijn), noch iemand van hun volgers van de eerste drie beste eeuwen, hebben de verjaardag van de Profeet gevierd, en zij waren degenen die de meeste kennis hadden van de soennah (de profetische leiding), en zij zijn het die de meeste liefde hadden voor Allaah`s Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) en zij waren de eerste in het volgen van zijn Sharie`ah (Voorgeschreven Wetten).

Het is authentiek overleverd dat de Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Wie aan deze zaak van ons (de islaam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal (van hem) deze toevoeging niet van worden geaccepteerd." (Overgeleverd door al-Boechaarie (2/166) en Moeslim (5/133) )

En in een andere authentieke overlevering, heeft hij (sallalaahoe `alayhie was sallem) gezegd:

"Houd je vast aan mijn Soennah (leiding) en de weg van de Rechtgeleide Khaliefen na mij, houd je er stevig aan vast. En kijk uit voor nieuwe toegevoegde zaken, want elke nieuwe toegevoegde zaak is een innovatie, en elke innovatie is dwaling." (Sahieh: Overgeleverd door Ahmed (4/126) en Aboe Dawoed (nm.4607), door al-`Irbaad ibn Saariyah (radiallaahoe `anhoe).

Deze twee overleveringen bevatten sterke waarschuwingen tegen innovaties in de religie, en ernaar te handelen. Dit is de reden dat Allaah -Heilig is Hij- in Zijn Duidelijke Boek zegt:

"En wat de Boodschapper jullie geeft, neem het. En wat hij jullie verbied, onthoud je daarvan." [Soerah al-Hadied 59:7]

Allaah -de Machtige en Majesteitelijke- zegt:

"Laat diegenen die zijn bevel (de Profeet) tegengaan oppassen, dat hen geen beproeving en rampspoeden treft, of dat zij worden gekweld met een pijnlijke bestraffing." [Soerah an-Noer 24:63]

En Allaah de Heilige zegt:

"Voorzeker, er is voor jullie een goed voorbeeld in de Boodschapper van Allaah, voor wie op Allaah en het Hiernamaals hoopt en Allaah veelvuldig gedenkt." [Soerah al-Ahzaab Vers: 21.]

Allaah -de Verhevenste- zegt:

"De Allereerste (Moslims, de Sahaabah) van de Moehaadjirien (emigranten vanuit mekkah) en de Ansaar (bewoners van Medienah) en degenen die hen volgen in oprechtheid (met woorden); Allaah is Tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen van Paradijs voorbereid, waaronder rivieren stromen, om daarin voor altijd te leven. Dat is de hoogste overwinning." [Soerah at-Tawbah 9:100]

En Allaah -de Verhevenste- zegt:

"Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen." [Soerah al-Maa`idah 5:3]

De verzen met deze betekenissen zijn vele.

Dus het accepteren van dit soort geboortevieringen, implementeert dat Allaah -de Meest Perfecte- de religie niet heeft geperfectioneerd en vervolmaakt voor zijn Oemmah, en dat de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) niet in zijn geheel de Oemmah heeft ingelicht betreffende hun plichten, totdat diegenen die later kwamen en in de religie van Allaah innoveerde, (hetgeen) waarvoor ze geen toestemming hadden, daarbij claimend dat zij dichterbij Allaah wilde komen met deze soort innovaties. En dit is zonder twijfel een geweldig groot gevaar en is het bekritiseren van Allaah -de Meest Perfecte- en Zijn Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sellem). Want Allaah -Degene die vrij is van mankementen- heeft zeer zeker deze religie geperfectioneerd voor Zijn dienaren, en Zijn Gunst op hen volledig gemaakt.

En de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sellem) heeft duidelijk de boodschap verkondigd, en geen weg achtergelaten dat naar het Paradijs leidt, noch een weg dat een persoon van het Hellevuur distancieërt, behalve dat hij het heeft verduidelijkt aan zijn Oemmah. Dit is vastgesteld in een authentieke overlevering, van `Abdoellaah ibn`Amr (radiallaahoe `anhoe), waarin de Allaah`s Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sellem) heeft gezegd:

"Allaah zond geen Profeet behalve dat het zijn verplichting was om zijn Oemmah in te lichten met het goede dat hij kende, en het te waarschuwen over de kwade zaken die hij kende." (Overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh (nm.1844)

Het is bekend dat onze Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) de beste van alle Profeten is en de laatste van hen en de meest voortreffelijke van hen betreffende het verkondigen van de Boodschap en het adviseren van mensen. Dus als het vieren van zijn milaad (verjaardag) een deel was van de religie die Allaah -de Meest Perfecte- heeft gekozen, dan zou de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) zijn Oemmah daar zeer zeker over hebben ingelicht, of hij zou het zelf gevierd hebben, of zijn nobele metgezellen (radiallaahoe `anhoem) zouden het gevierd hebben. Echter, omdat niets van dit is gebeurd, weten we dat het vieren van de viering van milaad (verjaardag) niets met de Islaam te maken heeft. Beter gezegd, het is een van de innovaties waar de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) zijn Oemmah voor waarschuwde, zoals bekend is gemaakt in de bovenstaande overleveringen.

Er zijn nog een andere authentieke overleveringen in dezelfde betekenis als de twee bovenstaande overleveringen, zoals zijn (sallalaahoe `alayhie was sallem's) uitspraak in zijn Djoemoe`ah Khoetbah (Vrijdag`s ceremonie):

"Voorzeker de beste Woorden zijn de Woorden van Allaah. En de beste leiding is de leiding van Mohammed (sallalaahoe `alayhie was sallem). En de slechtste zaken (in de godsdienst) zijn de toevoegingen, want elke toevoeging is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling." (Overgeleverd door Moeslim (6/153), van Djaabir ibn `Abdoellaah (radiallaahoe `anhoe)

En de Verzen en Hadieth betreffende dit hoofdstuk (de Bid'ah) zijn vele.

Vanwege dit, hebben een groep van de Geleerden deze handeling van de milaad (verjaardag) verworpen en er tegen gewaarschuwd, daarop handelend op de voorheen genoemde bewijzen. Echter, sommige van de latere Geleerden zijn deze uitspraak tegen gegaan en hebben deze handeling toegestaan, op voorwaarde dat het geen zondige en kwade zaken bevat zoals het overdrijven in het aanprijzen van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem), of het vrij mixen tussen mannen en vrouwen, of het gebruikmaken van musicale instrumenten, en andere soort zaken die worden verworpen door de pure Sharie`ah (Voorgeschreven Wet), denkende deze handeling een bid`ah hasanah (een goede innovatie in de religie) is.

Echter luidt de Sharie`ah-stelregel als volgt: Elke onenigheid die onstaat tussen de mensen, moet mee terugkeerd worden naar het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper Mohammed (sallalaahoe `alayhie was sallem).


Allaah -de Machtigste en Majesteitelijke- zegt:

"O jullie die geloven gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die het gezag in handen hebben. En als jullie over iets van mening verschillen (of onenigheid hebben over een Islaamitische aangelegenheid) verwijs (refereer, kom terug op) dan naar Allaah (Zijn Woord – de Qor`aan) en de Boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven." [Soerah an-Nisaa 4:59]

En Allaah -de Verhevenste- zegt:

"En waar jullie ook over verschillen, het oordeel is bij Allaah." [Soerah ash-Shooraa 42:10]

En wij hebben deze zaak (de viering van de verjaardag) terug gerefereerd naar het Boek van Allaah -de Heilige-, en hebben bemerkt dat het Boek (i.e. de Qor`aan) ons opdraagt om de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) te volgen in hetgeen hij ons heeft gebracht, en het waarschuwt ons tegen hetgeen dat verboden is. Ook informeert het ons dat Allaah -de Meest Perfecte- de religie Islaam heeft geperfectioneerd voor zijn Oemmah. Dus, vanuit dit oogpunt, is er niets waarmee de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) is gekomen betreffende deze viering, en daarvoor kan het niet een gedeelte van de Religie zijn die Allaah voor ons heeft geperfectioneerd en ons mee heeft opgedragen om daarin de Boodschapper te volgen.

En we hebben deze zaak ook terug gerefereerd naar de Soennah van de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) maar we kunnen nergens terug vinden dat hij zijn eigen verjaardag vierde, noch heeft opgedragen tot het vieren hiervan, noch kunnen we vinden dat iemand van de Metgezellen (radiallaahoe `anhoem) het heeft gevierd! En daarom kunnen we hieruit opmaken dat dit niet van het geloof is! Beter gezegd, het is een toegevoegde Bid'ah en één van de zaken waarmee men Ahloel-Kitaab -de Joden en de Christenen- mee is gaan nabootsen in het vieren van hun feesten.

Daarvoor, zal het absoluut duidelijk zijn voor een ieder die ook maar een beetje inzicht heeft en verlangt naar de waarheid en rechtvaardig wenst te zoeken hiernaar, dat de handeling van het vieren van de verjaardag van de Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) niet van de Islaamitische religie is, echter is het een bid`ah (innovatie) waarvoor we door Allaah en Zijn Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) opgedragen zijn om gewaarschuwd voor te zijn en te verwerpen. Daarom, moet een verstandig persoon niet worden misleid door het groot aantal mensen, van de verschillende landen die deze handeling verrichten, aangezien de waarheid niet wordt gekend aan het aantal, maar de waarheid wordt gekend aan de Sharie`ah bewijzen.

Zoals Allaah -de Verhevenste- zegt betreffende de Joden en de Christenen:

"En zij zeggen: Niemand zal het Paradijs binnentreden, tenzij hij een Jood of Christen is! Dit zijn hun eigen lusten en begeerten. Zeg tegen hen: Breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn " [Soerah al-Baqarah 2:111]

En Allaah- de Verhevenste- zegt:

"En zou jij de meeste van hen op aarde gehoorzamen, dan zouden zij jou misleiden van het pad van Allaah." [Soerah al-An'aam 6:116]

Vervolgens gaan de meeste van deze milaad (verjaardag) vieringen, naast dat het een innovatie is, ook gepaard met andere type kwaadheden; zoals het vrij mixen tussen mannen en vrouwen, zingen en het spelen van muziek (instrumenten), en het roken en drinken van bedwelmende dranken en gebruikmaking van drugs. In deze vieringen kan ook iets wat veel erger is dan dit allemaal zitten, en dat is de grote vorm van shirk (partners toeschrijven in de aanbidding naast Allaah). Door te overdrijven over de Boodschapper van Allaah (sallalaahoe `alayhie was sallem) of andere dode awliya (zogenoemde vrome dienaren van Allaah), door hem (hen) te smeken, om hulp en steun te vragen, te geloven dat hij kennis bezit van het onwaarneembare, en ander soort zaken van koefr (ongeloof) die de mensen gewoon zijn om te doen terwijl zij de geboortedag van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) of anderen -degenen die zij Awliya noemen- vieren. Terwijl het authentiek is overleverd dat Allaah`s Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Pas op voor overdrijving (ghoeloe) in de religie. Want voorwaar diegene die voor jullie kwamen zijn vernietigd vanwege hun overdrijving in de religie." (Sahieh: Overgeleverd door Ahmad (1/215) en Ibn Maadjah (nm.3064)

En hij sallalaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Overhef mij niet zoals de Christenen Jezus hebben overhefd, Zoon van Maria, ik ben echter maar een dienaar van Allaah. Dus noem me de dienaar van Allaah en Zijn Boodschapper." (Overgeleverd door al-Boechaarie (nm.3445) en Moeslim (nm.1691)

Het is vreemd en verbazingwekkend dat een groot aantal mensen hunzelf inzetten en actief mee doen om aanwezig te zijn op deze geïnnoveerde viering, en dat zij het hardnekkig verdedigen, terwijl zij zich niet bezig houden met het vervullen van die zaken die Allaah hen verplicht heeft gesteld, zoals het aanwezig zijn bij vrijdagsmiddag preken en de vijf dagelijkse gezamenlijke gebeden. En dit intreseert de meeste van hen niet eens noch zien ze dat zij een geweldig grote zonde plegen! Er is geen twijfel over mogelijk dat dit komt door een zwakke iemaan (geloof) en weinig kennis (inzicht) en het feit dat de harten bedekt zijn met de viezigheid van zonden en ongehoorzaamheid. Wij vragen om bescherming bij Allaah voor ons en alle Moslims.

Een van de andere vreemde en verbazingwekkende zaken is dat sommigen geloven dat Allaah`s Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) in werkelijkheid (in eigen persoon) verschijnt bij hun viering van de verjaardag, dus daarom staan de deelnemers voor hem (de Profeet) op om hem te groeten en verwelkomen. Dit is van de grootste valsheid en de ergste vorm van onwetendheid, want de Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem) zal niet voor de Dag des Oordeels uit zijn graf komen, noch zal hij met iemand voor die tijd contact opnemen, noch hun bijeenkomsten bijwonen. Inwerkelijkheid zal hij in zijn graf verblijven tot de Dag des Oordeels, terwijl zijn ziel (roeh) in de hoogste plaats bij zijn Heer is, in de verblijfplaats van Gunsten, zoals Allaah -de Verhevenste- zegt in Soerah al-Moeminoen:

"Dan zullen jullie daarna zeer zeker sterven, vervolgens zullen jullie weer worden opgerezen op de Dag des Oordeels." (Soerah al-Moe'minoen 23:15-16. )

En de Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"…Ik zal de eerste zijn waarvoor het graf zich zal opensplitsen op de Dag der Opstanding, en ik zal de eerste zijn die zal bemiddelen, en ik zal de eerste zijn die toestemming krijgt om te bemiddelen." (Overgeleverd door Moeslim (7/59) Moge zijn Heer hem de beste zegeningen en vredeswensen doen toekomen.

Dus deze nobele Ayah (Vers) en deze nobele Hadieth, en die verzen en ahadieth met een soortgelijke betekenis, bewijzen dat de Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) en andere die zijn gestorven, alleen uit hun graf zullen komen op de Dag des Oordeels. En dit is een zaak waarbij er een (idjmaa`h) overeenkomst is tussen de Moslim Geleerden, en er is geen verschil tussen hen. Dus is het een verplichting voor elke moslim, om deze zaken voorzichtig te overpeinzen en uit te kijken voor de innovaties en bijgeloven (verzinsels) die zijn toegevoegd door de onwetenden en hun gelijken, waarvoor Allaah geen autoriteit voor heeft nedergezonden. Het is Allaah`s hulp dat wordt gezocht, en op Hem alleen vertrouwen we, en er is geen macht, nog kracht buiten Allaah.

Wat betreft het zenden van zegeningen en smeekbeden op Allaah`s Boodschapper (sallalaahoe `alayhie was sallem), dan is dit een van de beste manieren om dichter bij Allaah te komen en van die handelingen die rechtgeschapen zijn. Zoals Allaah -de Verhevenste- zegt:

"Voorwaar Allaah zend Zijn salaah op zijn Profeet (i.e. Allaah prijst de Profeet aan bij de engelen), en zo ook de engelen (door het smeken van vergiffenis voor hem) O jullie die Geloven! Zend jullie salaah op hem en smeek voor de beste salaam (zegeningen van vrede) voor hem." [Soerah al-Ahzaab 33:56]

De Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Diegene die een zegening op mij zendt, Allaah zal tien zegeningen op hem zenden." (Overgeleverd door Moeslim (nm .408),

En dit is ten allen tijden voorgeschreven, in het specifiek na elk gebed. Het is zelfs zo dat een groep van de mensen van Kennis het als verplicht zien in de laatste zitting van elk gebed, en zien het aanbevelingswaardig op andere plekken zoals na de Adhaan (oproep tot gebed), en na het noemen van de Profeet (sallalaahoe `alayhie was sallem) zijn naam, en ook op de dag en nacht van de Djoemoe`ah (Vrijdag), zoals daar verschillende authentieke overleveringen.

Wij vragen Allaah om ons en alle Moslims te helpen om het juiste begrip van de religie te verkrijgen en hier standvastig op te laten blijven, en dat Hij ons allen begunstigt met het vasthouden aan de Soennah en ons op te laten passen voor de bid`ah (innovaties in de religie). Voorwaar Hij is de Meest Genereuze, de Meest Vrijgevige.

En moge de salaah en de salaam (Allaah`s zegeningen en smeekbeden) zijn op onze Profeet Mohammed en op zijn Familie en zijn Metgezellen.


Bron: Rasaa`il fie hoekam al-Ihtifaal bil-mauwlid an-Nabawie Samengesteld door: Het voorzitterschap van het commité voor Islaamitisch wetenschappelijk onderzoek en consultatie, eerste druk 1419/1998 deel 1 blz. 57. -
www.selefiepublikaties.com

Part 1/6

Shaykh al-Albaanee Debates a Supporter of Celebrating the Mawlid -

This is an audio translation of a discussion that took place when a follower of Muhammad al-'Alawee came to debate the Muhaddith of our time about the permissibility of celebrating the Prophet's (sallallaahu 'alayhi wa sallam) Birthday. As was the norm during the life of Shaykh Muhammad Naasirud-Deen al-Albaanee (d.1420H), people from various sects and group would often come to debate him and leave defeated, or convinced of the correctness of his 'aqeedah and manhaj. So SunnahPublishing.net presents this Arabic-to-English audio recording in hopes of convincing those who have doubts about the unlawfulness and innovation of celebrating the Mawlid that this is an unlawful and innovated celebration - having no connection to the Religion of Islam whatsoever.

NOTE: At [
37:26] Shaykh al-Albaanee quotes the famous hadeeth: From 'Abdullaah Ibn Mas'ood (radiyallaahu 'anhu), from the Prophet (sallallaahu 'alayhi wa sallam) who said, "The best of people are my generation, then those who follow them, then those who follow them." Related by al-Bukhaaree (no. 2652) and Muslim (no. 2533). However, the Shaykh quotes it with the wording, "khayrul-quroon" (the best of generations), instead of, "khayrun-naas" (the best of people). Shaykh al-Albaanee himself has mentioned in his notes upon at-Tankeel (2/223), "This is the wording that has become famous upon the tongues..."

Then he goes onto to clarify that though this wording has been mentioned repeatedly in the books of Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah (d.728H), such as his book al-Furqaan (p. 100), and by his student Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d.751H) and other Scholars, it is not confirmed by the books of Sunnah. Rather, it is only a narration of the meaning.

And Allaah knows best.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos